velikost textu

Raná tvorba architekta Otakara Novotného

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Raná tvorba architekta Otakara Novotného
Název v angličtině:
Early works of architect Otakar Novotný
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Zahrádková
Vedoucí:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Id práce:
112201
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Otakar Novotný, česká moderní architektura, architektura geometrické moderny, rodinné domy, Štencův dům, sokolovny
Klíčová slova v angličtině:
Otakar Novotný, Czech modern architecture, Architecture of Modern style, family villas, Štenc building, Sokol houses
Abstrakt:
Klíčová slova (česky) Otakar Novotný, česká moderní architektura, architektura geometrické moderny, rodinné domy, Štencův dům, sokolovny Abstrakt (česky) Předkládaná bakalářská práce se zabývá architektem Otakarem Novotným a jeho raným dílem, které počíná studijními lety v ateliéru přední osobnosti rodící se české moderní architektury Jana Kotěry a končí posledními realizacemi před první světovou válkou, datačně je období vymezeno lety 1900-1914. V počáteční kapitole je osobnost budoucího architekta zasazena do kulturně-historického kontextu počátku 20. století s důrazem na pražský architektonický vývoj. Další část práce se soustředí na studijní léta Otakara Novotného a popisuje změny, které se udály ve výuce architektury na Uměleckoprůmyslové škole kolem roku 1900. Hlavní úsek práce se věnuje samotné rané architektonické tvorbě, ta je pojednána v chronologické posloupnosti a dle architektonických typů. Samostatná kapitola je věnována obytnému a obchodnímu domu nakladatele Jana Štence, jenž má v rámci Novotného rané tvorby výjimečné postavění. Stavby jsou hodnoceny jak z estetického, tak konstrukčního hlediska, pozornost je věnována také vývoji výrazových prostředků architekta Novotného napříč ranou tvorbou. Zmíněny jsou možné vzory a inspirace v jeho tvorbě, část je věnována dílu nizozemského architekta H. P. Berlageho a jeho možnému vlivu na tvorbu Otakara Novotného. Závěrečná část práce se věnuje zhodnocení rané tvorby Otakara Novotného a představení možných kritérií pro její hodnocení.
Abstract v angličtině:
Klíčová slova (anglicky): Otakar Novotný, Czech modern architecture, Architecture of Modern style, family villas, Štenc building, Sokol houses Abstract (in English): This bachelor’s thesis focuses on the Czech architect Otakar Novotný and his early working period begins with studies in the studio of the leading figure of the rising Czech modern architecture Jan Kotěra and ends with the last projects before the First World War. Generally speaking, it is period between years 1900 and 1914. In the first chapter, the rising individuality of becoming architect Otakar Novotný is presented in the cultural and historical context of early 20th century, emphasizing the Prague architectural development. Next chapter is aimed on his following studies and describes transformations in approach to teaching architecture on Academy of Arts, Architecture and Design in Prague around 1900. The main part of the study is focused on the early architectural work of Otakar Novotný. It is done chronologically and by the order of building types. One certain chapter is aimed only on the residential and multi-functional House of Jan Štenc which has the unique position in architect´s early period. The buildings are seen from both aesthetic and constructional point of view, the attention also given to the development of architect´s individual style through his early period. There are also mentioned some possible sources of inspiration to his architectural vocabulary especially the work of dutch architect H.P.Berlage and his possible influence which could be seen in Novotný´s work. The final part describes early work of Otakar Novotný and shows some possible ways how to evaluate it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Zahrádková 422 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nikola Zahrádková 15.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Zahrádková 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Zahrádková 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 23 kB