velikost textu

Mistr slavětínského oltáře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mistr slavětínského oltáře
Název v angličtině:
The Master of the Slavětín Altarpiece
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Csémyová
Vedoucí:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Id práce:
112159
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mistr slavětínské archy, Mistr doksanské archy, desková malba, pozdní gotika
Klíčová slova v angličtině:
Master of the Slavětín altarpiece, Master of Doksany, panel painting, late gothic art
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení děl připisovaných anonymnímu malíři označovanému jako Mistr slavětínské archy, který byl činný v první polovině 16. století v oblasti severozápadních Čech. Na základě provedení rešerše literatury je popsán vývoj názorů jednotlivých badatelů na jeho dílo, autorka se dále pokusí vyhledat další dostupné informace k těmto dílům. Výstupem této části práce je monografie umělce, kde jsou tyto poznatky zhodnoceny. Ve druhé části práce autorka posuzuje možnost existence malířsko řezbářské dílny produkující oltáře na objednávku, v níž by spolupracoval malíř Mistr slavětínské archy a řezbář Mistr doksanského oltáře. Na základě zhodnocení literatury zabývající se fungováním středověkých dílen a nalezení příkladů podobných dílen autorka tuto možnost vyhodnocuje.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the appreciation of works attributed to an anonymous painter known as Master of the Slavětín altarpiece, which was active in the first half of the 16th century in north-western Bohemia. The development of the ideas of the individual researchers in his work is being described on the base of the research of the literature; the author also tries to find other available information on these works. The output of this work is the artist's monograph, where these findings are assessed. In the second part the author considers the possibility of the existence of painting -carving workshops producing the altarpieces on the order, in which the painter Master of the Slavětín altarpiece and carver Master of Doksany altarpiece cooperated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Csémyová 6.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Csémyová 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Csémyová 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB