velikost textu

Přínos laserové fotokoagulace sítnice systémem PASCAL

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přínos laserové fotokoagulace sítnice systémem PASCAL
Název v angličtině:
Benefits of retina laser photocoagulation using PASCAL system
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jan Němčanský, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc.
Id práce:
112137
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn - Přínos laserové fotokoagulace sítnice systémem PASCAL Cíl. Vyhodnotit funkční, anatomickou a klinickou efektivitu léčby, bezpečnost a snášenlivost a porovnat časovou náročnost při provádění laserové fotokoagulace sítnice s využitím nízkých časů impulzů (20 ms/1 impulz) a s využitím vzorů samostatně a ve srovnání s konvenčním laserem u nemocných s diabetickou retinopatií (DR) a/nebo s diabetickým makulárním edé- mem (DME). Metodika. Do souboru bylo zařazeno 235 očí u 151 pacientů ošetřených na Oční klinice Fa- kultní nemocnice Ostrava od 2008 do 2013. Soubor byl rozdělen na podskupiny A, B a C dle přítomnosti DR a/nebo DME indikovaných k provedení panretinální fotokoagulace sítnice (PRP) a laserovému ošetření makuly. V souboru A bylo vždy jedno oko nemocného ošetřeno s využitím inovací (čas impulzu 20 ms, použití vzorů, PRP v jednom sezení) a druhé konven- čním způsobem. V souboru B a C bylo ošetření provedeno vždy s využitím inovací. Sledová- na byla nejlepší korigovaná zraková ostrost (NKZO), centrální tloušťka sítnice (CRT) na spektrální optické koherentní tomografii (OCT), biomikroskopický nález, foto fundu, kompli- kace, bolestivost ošetření a časová náročnost ošetření. Minimální sledovací doba byla 12 mě- síců. K analýze byly použity klasické parametrické a neparametrické statistické testy se sta- novením hladiny významnosti p menší než 0,05. Výsledky. Provedení PRP s použitím vzorů a impulzů o nízkých časech během jedné až dvou epizod vedlo ke stabilizaci NKZO u DR. Stabilizace i změna NKZO byla srovnatelná s konvenčně prováděnou PRP. Ošetření DME vedlo ke stabilizaci a zlepšení NKZO (průměrně o 1 řádek) a bylo srovnatelné s konvenční fotokoagulací. CRT byla stabilní při nepřítomnosti DME a významně poklesla při přítomnosti DME. Stabilizace klinického nálezu bylo dosaženo u 70% očí bez přítomnosti DME a u 85% očí s přítomností DME, byla srovnatelná mezi sku- pinami ošetřenými konvenčně a inovačně. Inovační ošetření bylo významně kratší a méně bolestivé. Komplikace byly pozorovány u 4 očí 2 nemocných ošetřených oběma způsoby. Závěr. Laserová fotokoagulace sítnice s využitím nízkých časů impulzů a vzorů a PRP pro- váděná v jednom sezení u nemocných s DR a DME má podobnou efektivitu jako konvenční fotokoagulace sítnice. Je bezpečná, ošetření je lépe snášeno nemocnými a přináší významnou časovou úsporu.
Abstract v angličtině:
Summary - Benefits of retina laser photocoagulation using PASCAL system Objective. To evaluate functional, anatomical and clinical efficacy, and safety of the pattern scanning laser (PASCAL®) photocoagulation in patients with diabetic retinopathy (DR) and/or diabetic macular edema (DME). Methods. From 2008 to 2013, 235 eyes of 151 patients were treated with pattern laser photo- coagulation at the Ophthalmology Department at University Hospital Ostrava. Patients were analyzed in the subgroups A, B and C according to presence of DR and/or DME indicated to panretinal photocoagulation (PRP) and grid or focal macular laser treatment. In the group A, one eye of the same patient was treated with pattern photocoagulation (20 ms/impulse) and the fellow eye with conventional settings. In groups B and C all eyes were treated with pattern photocoagulation. Best corrected visual acuity (BCVA), central retinal thickness (CRT), fun- dus photography, biomicroscopy, complications, pain response and duration of the treatment were evaluated during the minimum 12months follow-up period. Statistical analysis using parametrical and nonparametrical tests with p less than 0,05 was done. Results. Pattern laser PRP lead to BCVA stabilization in patients with very severe nonprolife- rative DR (NPDR) and proliferative DR (PDR). DME treatment lead to stabilization and im- provement of BCVA (average 1 line) and was noninferior to conventional treatment. During the follow-up intervals CRT was stabilized in patients with absence of DME and decreased in patients with presence of DME. Clinical stabilization of the disease was observed in 70% eyes without DME and in 85% eyes with DME and was noninferior in the pattern treated eyes. Pattern laser treatment was significantly less painful and shorter than conventional treatment. Complications were observed in 4 eyes of 2 patients treated with patterned and conventional settings. The pattern laser photocoagulation was noninferior to conventional PRP. Conclusion. Efficacy of pattern scanning laser photocoagulation and PRP done in one session in patients with DR and DME is comparable to conventional treatment. In addition to this, it is safe, less painful and it leads to significant time reduction of treatment episode.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jan Němčanský, Ph.D. 3.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jan Němčanský, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jan Němčanský, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jan Němčanský, Ph.D. 1.29 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 320 kB