velikost textu

Prospektivní, randomizované hodnocení účinnosti léčby monoterapií antidepresivy a kombinací antidepresiv u pacientů s resistentní depresí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prospektivní, randomizované hodnocení účinnosti léčby monoterapií antidepresivy a kombinací antidepresiv u pacientů s resistentní depresí
Název v angličtině:
Prospective, randomized comparison of efficacy of antidepressant monotherapy and combinations of antidepressants in the treatment of patients with resistant depression
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Id práce:
112127
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Psychiatrická klinika (15-520)
Program studia:
Psychiatrie (P5127)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
MUDr. Martin Bareš Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Název: Prospektivní, randomizované hodnocení účinnosti léčby antidepresivní monoterapií a kombinací antidepresiv u pacientů s rezistentní depresí. Úvod: Pouze kolem 60% pacientů trpících depresivní poruchou odpoví na 1. léčbu antidepresivem. Kombinace antidepresiv (KAD) je poměrně často používanou metodou léčby k překonání rezistence na léčbu u pacientů trpících depresivní poruchou. Cíl studie: Překládaná 6-týdenní, randomizovaná, otevřená studie porovnávala účinnost KAD a monoterapie antidepresivy (ADM), které byly vybrány dle úvahy ošetřujícího lékaře v léčbě pacientů trpících rezistentní depresní. Metoda: Celkem 60 hospitalizovaných pacientů (intent-to- treat analysis) trpících depresivní poruchou (≥1 předchozí neúspěšná antidepresivní léčba) podle kritérií Diagnostického a statistického manuálů Americké psychiatrické společnosti, 4. revize bylo zařazeno do randomizované studie. Pacienti, kteří dokončili akutní část studie a odpověděli na léčbu, byli dále sledováni po dobu dvou měsíců k posouzení stability odpovědi, resp. výskytu relapsu. Primárním ukazatelem výsledku byla změna skóru v Hodnotící škále deprese podle Montgomery-Åsbergové (MADRS) a odpověď na léčbu byla definována jako ≥50% redukce skóru ve škále MADRS. Snášenlivost léčby byla hodnocena pomocí škály Frequency, Intensity, and Burden of Side Effects (FIBSER). Výsledky: Průměrné změny od počátku do konce akutní fáze léčby nebyly rozdílné mezi oběma skupinami (ADM=13,2±8,6 bodu; CAD=14,5±9,5 bodů; p=0,58). Rozdíl nebyl detekován ani v podílu pacientů, kteří dosáhli odpovědi na léčbu (ADM =48%; CAD=58%) či remise (≤12 bodů v MADRS, ADM= 41%; KAD=45%). Stejně tak se nelišil mezi skupinami počet pacientů, kteří studii nedokončili (ADM- 4/30, CAD- 6/31, p=0,30), (jeden z pacientů byl vyřazen ze studie před první regulérní vizitou), či zrelabovali během následného sledování. Závěry: Obě metody léčby rezistentní deprese (ADM a KAD) dosáhli klinicky významné redukce depresivních příznaků v akutní fázi léčby a jejich účinek byl srovnatelný. Na základě našich výsledků i výsledků dalších studií, zůstává použití KAD (od počátku intervence) jako metody léčby první volby u pacientů, kteří neodpověděli na předchozí léčbu, nadále sporné.
Abstract v angličtině:
Martin Bareš, M.D. Faculty of Medicine in Hradec Kralové, Charles University Prague Title: Prospective, randomized comparison of efficacy of antidepressant monotherapy and combinations of antidepressants in the treatment of patients with resistant depression. Background: Approximately 60% of patients respond to first antidepressant treatment trial. Combination of antidepressants (CAD) is the strategy that is often used to overcome resistance to treatment in depressive patients. The aim of the study: This randomized, 6-week, open label study compared efficacy of CAD and antidepressant monotherapies (ADM) that had been chosen according to clinical judgment of the attending psychiatrist in the treatment of patients suffering from resistant depression. Methods: A total of 60 inpatients (intent-to-treat analysis) with major depressive disorder diagnosed according to Diagnostic and Statistical Manual of American Psychiatric Asociation, 4th revision (≥ 1 unsuccessful antidepressant treatment) were randomly assigned to the interventions. The responders who completed the acute phase of study, were evaluated for relapse within two months of follow-up treatment. The primary outcome measure was score change in the Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), response was defined as a ≥50% reduction of MADRS score and remission as a score of MADRS ≤12 points. The side effects of antidepressant treatment were evaluated using Frequency, Intensity, and Burden of Side Effects (FIBSER). Results: Mean changes in total MADRS score from baseline to week 6 for patients in both treatment modalities were not different (ADM=13.2±8.6 points; CAD=14.5±9.5 points; p=0.58). There were also no differences between groups in response rate (ADM =48%; CAD=58%), remission rate (ADM= 41%; CAD=45%) and number of drop-outs (ADM- 4/30, CAD- 6/31, p=0,30) in acute treatment as well as proportion of responders´ relapses in the follow up. Conclusion: Both CAD and ADM treatments produced clinically relevant reduction of depressive symptomatology in acute treatment of patients with resistant depression and their effect did not significantly differ from each other. Based on our data and results of other studies, the use of CAD from treatment initiation as a first-line treatment of patients with resistant depression remains questionable.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 3.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 650 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB