velikost textu

Vliv směrnice MiFID na kolektivní investování v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv směrnice MiFID na kolektivní investování v České republice
Název v angličtině:
Impact of MiFID on Collective Investment Schemes in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Darina Lišuchová
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
112109
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Předmětem rigorózní práce „Vliv směrnice MiFID na kolektivní investování v České republice“ je srovnání právní úpravy kolektivního investování před implementací směrnice MiFID a popis změn legislativy po její implementaci. Úvod je zaměřen na historii finančních trhů a kolektivního investování, včetně historie a vývoje legislativního rámce kolektivního investování na evropské úrovni. Druhá část práce je zaměřena na analýzu právní úpravy kolektivního investování před implementací MiFID, popisuje vybraná ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech a návazných právních předpisů. Zmiňuje i některé mediálně známé kauzy vztahující se ke kolektivnímu investování, k jeho počátkům a vývoji. V dalších částech této rigorózní práce autorka popisuje proces implementace směrnice MiFID do české legislativy, jakož i právní stav po implementaci MiFID. Autorka dále rozebírá jednotlivé oblasti úpravy – např. klasifikaci zákazníků, pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům, ochranu majetku zákazníka, práva a povinnosti regulátora, ochranu investorů a další. Důraz je kladen na dopad směrnice MiFID přímo na kolektivní investování. Závěrečná část je zaměřena na zhodnocení pozitivních i negativních dopadů implementace směrnice MiFID do českého právního řádu a na výhledy v oblasti legislativy upravující kolektivní investování do budoucna, i s ohledem na nedávnou finanční krizi.
Abstract v angličtině:
Abstract: The subject elaborated upon in the thesis “Impact of MiFID Directive on collective investment schemes in the Czech Republic” consists of a comparison between legal regulation of collective investment schemes before MiFID implementation and a description of changes of legislation after the MiFID implementation. The introduction focuses on the history of financial markets and collective investment schemes, including history and development of legislative framework of collective investment schemes on the European level. The second part focuses on an analysis of regulation of collective investment schemes before MiFID implementation, and describes selected provisions of the Act on Investment Companies and Investment Funds and subsequent regulations. It also highlights some of the well-known cases relating to the collective investment schemes, their origins and development. In the following sections the author elaborates on implementation of MiFID into Czech legislation, as well as regulation after MiFID implementation. The author further analyses individual fields of regulation – e.g. client classification, rules of conduct towards clients, client’s assets protection, rights and obligations of the regulator, protection of investors, and others, with emphasis on the direct impact of MiFID on collective investment schemes. The final part evaluates positive and negative impacts of MiFID implementation into the Czech legal order, and the outlook of new legislation regulating collective investment schemes into the future with consideration of recent financial crisis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Darina Lišuchová 679 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Darina Lišuchová 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Darina Lišuchová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 1.25 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 80 kB