velikost textu

Detekce experimentální minimální choroby metodou PCR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detekce experimentální minimální choroby metodou PCR
Název v angličtině:
Detection of experimental minimal disease using PCR
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Pavel Procházka, Ph.D.
Id práce:
112093
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
21. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název diplomové práce: Detekce experimentální minimální choroby metodou PCR Abstrakt diplomové práce: Úvod: Minimální zbytková choroba představuje přítomnost životaschopných nádorových buněk v organizmu v průběhu nebo po ukončení onkologické léčby. Tyto buňky nelze detekovat obvyklými metodami. Diagnostika je založena na průkazu odlišnosti mezi nádorovými a zdravými buňkami velmi citlivými metodami. V experimentální medicíně je potřeba detekovat lidské buňky v myších tkáních po xenotransplantacích. Proto jsem zavedl citlivou metodu PCR schopnou detekovat minimální množství lidských buněk ve zvířecích tkáních. Materiál: K dispozici jsem měl lidské lymfocyty, neuroblastomovou linii, buněčnou linii odvozenou od Ewingova sarkomu, vzorky tkání nejčastěji používaných laboratorních zvířat - myši, laboratorního potkana, králíka, opice, psa, morčete a mozkové tkáně potkanů z místa vpichu, kam byly dodány lidské CD34+ hematopoetické progenitorové buňky, a tkáně z místa leze. Výsledky: Dilučním testem jsem určil citlivost PCR metody 1:105. V experimentu s různou zvířecí tkání jsem prokázal, že metoda detekuje pouze přítomnost lidské DNA. Aplikovatelnost metody jsem vyzkoušel v experimentu sledování CD34+ lidských hematopoetických progenitorových buněk v myších mozcích. Dokázal jsem, že CD34+ buňky implantované do mozku migrují do místa leze. Věrohodnost výsledků byla potvrzena magnetickou rezonancí a imunohistochemicky. Diskuze a závěr: Zavedl jsem a v experimentu prokázal, že technika PCR může být použita k monitorování osudu transplantovaných kmenových buněk v hostitelském organismu. V předešlých studiích byly monitorovány kmenové buňky kostní dřeně, které byly značeny kontrastním činidlem. Hematopoetické progenitorové buňky charakterizované přítomností CD34 antigenu jsou ve středu zájmu probíhajících výzkumů. Tyto buňky mají kapacitu pro rozsáhlou sebeobnovu a pluripotentní diferenciacici a jsou používány léčebně k zajištění dlouhodobé obnovy kostní dřeně u lidských pacientů.
Abstract v angličtině:
Title of thesis: Detection of experimental minimal disease using PCR Abstract of thesis: Introduction: Minimal residual disease is a presence of viable tumor cells in the body during or after cancer treatment. These cells can not be detected by usual methods. Diagnosis is based on proof of differences between tumor and healthy cells using very sensitive methods. In experimental medicine, there is a need for detection of human cells in mouse tissues after xenotransplantation. That's why I introduced a sensitive PCR method capable of detecting minimum quantities of human cells in animal tissues. Material: I worked with human lymphocytes, neuroblastoma cell line, cell line derived from Ewing sarcoma, tissue samples from commonly used laboratory animals - mouse, rat, rabbit, monkey, dog, guinea pig and rat brain tissues from the injection site where they were delivered human CD34+ haematopoietic progenitor cells, and tissue from the lesions. Results: I set the sensitivity of PCR method 1:105 using dilution test. In the experiment with various animal’s tissue I showed that the method detect only the presence of human DNA. I tried applicability of the method in an experiment of monitoring human CD34+ hematopoietic progenitor cells in mice brains. I proved that CD34+ cells implanted into the brain migrate to the lesion site. The credibility of the results was confirmed by magnetic resonance imaging and immunohistochemistry. Discussion and conclusion: I introduced and in the experiment showed that the PCR technique can be used to monitor the fate of transplanted stem cells in the host organism. In previous studies stem cells in the bone marrow were marked and monitored. Hematopoietic progenitor cells characterized by the presence of CD34 antigen are the focus of ongoing research. These cells have the capacity for extensive self-renewal and pluripotent differentiation and are used medically to ensure long- term recovery of bone marrow in human patients.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Pavel Procházka, Ph.D. 1.36 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Pavel Procházka, Ph.D. 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Pavel Procházka, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Pavel Procházka, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. 80 kB