velikost textu

Právní ochrana databází

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní ochrana databází
Název v angličtině:
The Legal Protection of Databases
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. PhDr. Radka Connelly Kohutová
Vedoucí:
JUDr. Irena Holcová
Oponent:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
112078
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
databáze, informační společnost, sui generis, autorské právo – Evropská unie, autorské právo – Česká republika, autorské právo Spojené království, autorské právo – USA
Klíčová slova v angličtině:
databases, information society, sui generis, copyright protection – EU, copyright – Czech Republic, copyright – United Kingdom, copyright – USA
Abstrakt:
ABSTRAKT Jakou cenu má informace? To je klíčová otázka, která vyvstává ve vztahu k právní ochraně databází. Příchod nových médií nás obrazně řečeno přeneslo do světa, který nazýváme informační společností, v níž informace představuje bezesporu jednu z nejcennějších komodit. Ruku v ruce s ní objevujeme moc digitalizace, jež nám umožnila snadnější uchovávání v zásadě neomezeného množství informací, ale i jejich přenos téměř v reálném čase. Současně však umožnila snadněji něž kdykoli předtím ohrožovat a porušovat práva duševního vlastnictví. Forma databáze se ve věku informační společnosti proměnila a stala se mimořádně důležitým nástrojem pro organizaci dat a informací. Předložená rigorózní práce Právní ochrana databází si klade za cíl přiblížit rozdílnou právní úpravu databází na příkladu třech vybraných zemí světa, a to České republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických. Zvolený výběr zemí postihuje odlišnosti právního pojetí ochrany databází u dvou největších světových subjektů na trhu s databázemi – Spojených států amerických a Evropské unie. V přímé návaznosti umožňuje postihnout aspekty autorskoprávní i sui generis ochrany. Kromě pozitivistické úpravy je důraz kladen na historické ukotvení přijímání úpravy a zejména analýzu evropské judikatury, jež je pro pochopení evropského sui generis práva kruciální.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT What is the value of information? This is the crucial question that arises in relation to the legal protection of databases. The rise of new media created a brand new world that we labelled the information society in which the information is one of the most valuable assets. The power of digitalization came hand in hand with this rapid transformation and has offered us an almost indefinite amount of storage space and permitted us the dramatic increase of speed for the transfer of data and information, while, consequently making violation and infringing of intellectual property rights simpler than ever before. The form of a database has been transformed and has become increasingly important as a way of organizing data and information in the age of information society. This State Doctoral Thesis called The Legal Protection of Databases aims to present the comparative analysis of database protection in three countries—namely the Czech Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America. The choice of countries allows covering different approaches to the legal protection of databases of two biggest competitors on the world database market—the United States of America and the EU, and to present the aspects of copyrights and sui generis protection. Moreover, the historical background of introducing the respective bills and passing the acts and analysis of the decisions held by the Court of Justice of the European Union, which is crucial for understanding the European sui generis protection, are presented.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. PhDr. Radka Connelly Kohutová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. PhDr. Radka Connelly Kohutová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. PhDr. Radka Connelly Kohutová 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Irena Holcová 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB