velikost textu

Vliv Goeckermanovy terapie na vybrané parametry imunity u pacientů s psoriázou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv Goeckermanovy terapie na vybrané parametry imunity u pacientů s psoriázou
Název v angličtině:
The effect of Goeckerman therapy on selected immune markers in patients with psoriasis
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Kondělková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
MUDr. Helena Marečková, CSc.
Id práce:
112077
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Program studia:
Lékařská imunologie (P5121)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Vliv Goeckermanovy terapie na vybrané parametry imunity u pacientů s psoriázou Psoriáza je systémová zánětlivá choroba s manifestací na kůži. Goeckermanova terapie (GT) představuje klasický přístup léčby psoriázy a je založena na denní aplikaci farmaceutického uhelného dehtu na zasaženou pokožku s následnou expozicí UV světla. Cílem této práce bylo sledovat vybrané imunologické markery a populace buněk u pacientů s psoriázou a zkoumat vliv GT na tyto parametry. Hodnotili jsme počty T regulačních lymfocytů (Treg), membránovou expresi vychytávacího receptoru CD163 na monocytech, hladiny solubilní CD163 (sCD163), membránovou expresi TLR2 a TLR4 na monocytech a solubilní TLR2 v séru (sTLR2). Imunofluorescenční analýza byla provedena na zlyzované periferní krvi pomocí průtokového cytometru FC500 Cytomics (Beckman Coulter) and FACSCalibur (Becton Dickinson). Hladina solubilních markerů byla stanovena pomocí ELISA kitů. Nenašli jsme žádné významné rozdíly v relativních počtech Treg lymfocytů v periferní krvi kontrolní skupiny a pacientů s psoriázou před zahájením léčby GT. Po GT došlo k výraznému vzestupu v relativním počtu Treg lymfocytů. V porovnání s hodnotami u kontrolní skupiny byly hodnoty jak CD163 tak sCD163 u pacientů s psoriázou před GT signifikantně vyšší. sCD163 byla u pacientů po terapii výrazně snížená. Exprese CD163 na monocytech u pacientů nebyla významně ovlivněna GT. Sérové hladiny sTLR2 u pacientů s psoriázou byly významně nižší v porovnání s kontrolní skupinou. Membránová exprese TLR2 na monocytech byla v porovnání se zdravými dárci krve u pacientů s psoriázou vyšší. GT neovlivnila ani sTLR2 ani membránovou expresi TLR2. V porovnání s kontrolní skupinou jsme nenalezli žádné statistické rozíly mezi expresí TLR4 u pacientů s psoriázou jak před tak po Goeckermanově terapii. V porovnání se zdravou kontrolní skupinou jsme zaznamenali výrazné změny ve většině sledovaných imunologických markerů u pacientů s psoriázou. Goeckermanova terapie měla vliv na některé vyšetřované parametry imunity. S ohledem na naše výsledky předpokládáme, že Treg lymfocyty, (s)CD163 a Toll-like receptory mohou přispívat do patogeneze psoriázy. Sledování různých imunologických parametrů je důležité k lepšímu pochopení imunomodulačních efektů Goeckermanovy terapie. 1
Abstract v angličtině:
Summary The effect of Goeckerman therapy on selected immune markers in patients with psoriasis Psoriasis is a systemic inflammatory disorder with skin manifestation. Classical approach to treat psoriasis is Goeckerman therapy (GT) which is based on daily application of pharmaceutical coal tar on affected skin with subsequent exposition to UV light. The aim of this study was to observe selected immunological markers and cell subpopulations in patients with psoriasis and to elucidate the effect of GT on these parameters. We evaluated T regulatory cells (Treg), membrane CD163 expression on monocytes, serum levels of CD163 (sCD163), membrane TLR2 and TLR4 expression on monocytes and serum levels of TLR2 (sTLR2). The immunofluorescent analysis was performed on erythrocyte lysed peripheral blood using a flow cytometer FC500 Cytomics (Beckman Coulter) and FACSCalibur (Becton Dickinson). The level of soluble markers was detected by sandwich enzyme-liked immunosorbent assay (ELISA). There was no significant difference in the relative number of Treg cells in the peripheral blood of healthy blood donors and patients with psoriasis before initiation of GT. The relative number of Treg is significantly increased in psoriatic patients after GT compared to the pre-treatment level. In comparison with levels in controls the level of both CD163 and sCD163 in patients with psoriasis before GT was significantly higher. sCD163 in patients was significantly diminished after therapy. Expression of CD163 on monocytes in patients with psoriasis was not affected by GT. In comparison with serum level in healthy controls, serum level of sTLR2 in patients with psoriasis was significantly lower. In comparison with controls, the intensity of membrane TLR2 expression in patients with psoriasis was significantly higher. Both serum level of sTLR2 and TLR2 on monocytes was not significantly affected by GT. Compared to membrane expression TLR4 on monocytes we found no significant differences in this expression in patients with psoriasis both before and after GT. In comparison with control group, we found the significant differences in the most determined immunological markers in patients with psoriasis. Fe found that select immunological parameters are affected by GT. With regard to our results we propose that the number and/or function of Treg cells, (s)CD163 and Toll-like receptors may be involved in the pathogenesis of psoriasis. Investigation of different immunological markers adds a substantial supplementary piece to the list of GT immunomodulatory effects. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Kondělková, Ph.D. 3.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Kondělková, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Kondělková, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Kondělková, Ph.D. 908 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Helena Marečková, CSc. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 74 kB