velikost textu

Ïmplantace umělých rohovek AlphaCor a KeraKlear u pacientů s těžkým postižením rohovky: dlouhodobé výsledky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ïmplantace umělých rohovek AlphaCor a KeraKlear u pacientů s těžkým postižením rohovky: dlouhodobé výsledky
Název v angličtině:
Implantation of artificial corneas AlphaCor and KeraKlear in patients with severe corneal disorder: long-term outcomes
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Mariya Burova, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
Id práce:
112069
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Cíl: Zhodnodtit dlouhodobé výsledky implantace umělých rohovek AlphaCor a KeraKlear. Zjistit hlavní pooperační komplikace a rizikové faktory implantace umělých rohovek AlphaCor a KeraKlear. Soubor a metodika: Umělá rohovka AlphaCor byla implantována 15 pacientům (15 očí). Implantaci umělé rohovky KeraKlear podstoupili čtyři pacienti (čtyři oči). Všichni pacienti před chirurgickým zákrokem byli podrobně vyšetřeni. Bylo provedeno zhodnocení nejlépe korigované zrakové ostrosti (NKZO), předního segmentu oka na štěrbinové lampě. Stav zadního segmentu oka byl orientačně posouzen pomocí ultrazvukového B-scan vyšetření. U pacientů před plánovanou implantací KeraKlear byla provedena rohovková pachymetrie. U všech pacientů na digitální fundus kameře byla pořízená fotografie předního segmentu oka. U pacientů s glaukomem předoperačně byl nitrooční tlak lokální farmakoterapií dobře kompenzován. Pooperačně se provádělo hodnocení NKZO, měření nitroočního tlaku, vyšetření předního segmentu operovaného oka na štěrbinové lampě, ultrazvukové B-scan vyšetření k posouzení stavu zadnního segmentu oka. Všem pacientům pravidelně byly pořizovány digitální fotografie předního segmentu oka se zaměřením na keratoprotézu. Výsledky: Nejlépe korigovaná zraková ostrost po implantaci umělé rohovky AlphaCor byla v rozmezí pohyb ruky před okem až 0,8. Doba udržení AlphaCor in situ 1 rok a více byla u 80%, více než 2 roky u 53%, více než 3 roky u 40%, více než 4 roky u 27% pacientů. Běžnými komplikacemi implantace AlphaCor byly dehiscence rohovkové tkáně kolem implantátu, ukládání depozit do optické části keratoprotézy a fibrózní uzávěr otvoru v zadní lamele vlastní rohovky (retroprostetická membrána). Relativně častou komplikací nesouvisející s implantátem bylo penetrující poranění operovaného oka v různém pooperačním období. Průměrná NKZO po implantaci KeraKlear se zlepšila trojnásobně, z 0,017 na 0,054. Doba udržení KeraKlear in situ se pohybovala od 11 dnů do 26 měsíců. Komplikacemi implantace KeraKlear byly vyloučení implantátu u dvou pacientů (v jednom případě s rupturou bulbu velmi pravděpodobně po úraze) a elevace nitroočního tlaku v operovaném oku u jednoho pacienta. Stav s rupturou bulbu bylo nutno řešit eviscerací. Závěr: Implantace umělé rohovky AlphaCor i KeraKlear je vhodnou alternativou náhrady rohovky u pacientů s malou nebo žádnou nadějí na úspěšnou transplantaci dárcovské tkáně. Jedná se o nemocné s mnohočetnou oční patologií, kteří vyžadují nadstandardní léčbu. Chirurgické zákroky jsou složité a má je provádět zkušený operatér s erudicí v rohovkové chirurgii. Neméně důležitá je pro úspěšnost implantace i pečlivá pooperační péče.
Abstract v angličtině:
Summary Implantation of artificial corneas AlphaCor and KeraKlear in patients with severe corneal disorder: long-term outcomes. Purpose: To assess the long-term results of AlphaCor and KeraKlear implantation, to evaluate the main complications and risk factors. Methods: An artificial cornea AlphaCor was implanted in 15 eyes of 15 patients. KeraKlear has been used in 4 eyes of 4 patients. All patients before the surgery were examined in detail. The evaluation of best corrected visual acuity (BCVA) and slit-lamp examination of anterior segment of the eye were performed. The status of posterior segment of the eye was assessed with B-scan ocular ultrasaund examination. Corneal pachymetry was performed in patients before the KeraKlear implantation. Digital photographs of anterior segment of the eye in all cases were obtained. Intraocular pressure (IOP) was satisfactory controlled before AlphaCor and KeraKlear surgery in all eyes. Postoperatively evaluation of BCVA and IOP, slit-lamp examination with digital photography of anterior segment of the eye and B-scan ocular ultrasaund examination were regularly performed. Results: Best corrected visual acuity after AlphaCor surgery ranged from hand movement to 0.8. The survival rate of the AlphaCor at 1, 2, 3 and 4 years was 80%, 53%, 40% and 27%, respectively. The most common complications of the AlphaCor surgery were stromal melting, optic deposition and retroprosthetic membrane formation. The relatively common device-unrelated complication was trauma in a different postoperative period. Mean BCVA after KeraKlear surgery was improved from 0.017 to 0.054. The survival rate of the KeraKlear ranged from 11 days to 26 months. Compliacations of the KeraKlear surgery were extrusion of the device in 2 patients (in one case there was also an eye globe rupture probably after trauma) and elevation of IOP in the operated eye in 1 patient. In case with the eye globe rupture the eye evisceration surgery was performed. Conclusion: AlphaCor and KeraKlear provide a treatment option for patients with corneal blindness in which a donor tissue graft would not succeed. This surgery is challenging and should be performed by an experienced corneal surgeon. Ongoing vigilance in follow-up is also important.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Mariya Burova, Ph.D. 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Mariya Burova, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Mariya Burova, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Mariya Burova, Ph.D. 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 83 kB