velikost textu

Sociální služby a úloha nestátních organizací v sociálním zabezpečení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální služby a úloha nestátních organizací v sociálním zabezpečení
Název v angličtině:
Social services and the role of non-governmental organizations in social security
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Táňa Vlčková
Oponenti:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
JUDr. Jan Přib
Id práce:
112054
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální služby, restriktivní opatření, příspěvek na péč
Klíčová slova v angličtině:
Social services, Restrictive measure, Care allowance
Abstrakt:
Abstract v ČJ Diplomová práce je zaměřena na aktuální problémy, které vyvstaly po nabytí účinnosti zákona o sociálních službách a jeho následných novelizacích, z pohledu jedné skupiny uživatelů sociálních služeb, a to seniorů. V práci je blíže rozebrána problematika restriktivních opatření, které jsou často diskutovaným tématem. Česká legislativa je v tomto směru nedostatečná a to i ve srovnání s mezinárodní úpravou, která se zabývá hlavně ochranou lidských práv. Naštěstí se situace stále zlepšuje a se vzrůstajícími nároky na zařízení poskytující sociální služby se úroveň péče rychle zlepšuje. V práci nalezneme kapitolu o šetrné sebeobraně, která používá techniky bojového umění Aikidó ve spojení s restriktivními opatřeními a sebeobranou, a to tak, aby byl zásah vůči klientovi co nejšetrnější, ale zároveň i co nejefektivnější. Základem je ovšem snaha předejít jakékoliv fyzické intervenci mírnějšími prostředky, jako jsou odvrácení pozornosti či aktivní naslouchání. Tomuto tématu jsem se věnovala více a v příloze připojuji mou přednášku na toto téma, která byla určena pracovníkům v sociálních službách. Protože se již od středoškolských let věnuji dobrovolnictví se zaměřením na staré lidi, je tato práce věnována převážně jim a jejich pohledu jako uživatele sociálních služeb na sociální služby samotné. Je všeobecně zakázána jakákoliv diskriminace z důvodu věku, ale přestože osob v důchodovém věku rapidně narůstá, je jejich vliv na dění ve společnosti stále malý. Je spousta překážek, se kterými se senior denně setkává, technický vývoj jde kupředu mílovými kroky a senioři v dnešním přetechnizovaném světě ztrácejí přehled a potřebnou jistotu. Je proto vhodné věnovat právě jim zvláštní pozornost a přizpůsobovat škálu sociálních služeb jejich specifickým potřebám. V sociálních službách je nezbytné vždy zachovávat důstojnost uživatele služby a předcházet porušování jeho základních práv. Ta jsou vymezena nejen v Listině základních práv a svobod a v zákoně o sociálních službách, ale i v mezinárodních dokumentech. Je před námi ještě dlouhá cesta, ale věřme, že na jejím konci nalezneme zemi, která se bude schopná postarat o všechny občany bez rozdílu a poskytne jim možnost žít plnohodnotný a smysluplný život.
Abstract v angličtině:
Abstract This study is focused on actual problems, which came up after the new Social Services Act came into force on January 1, 2007 and its updating, from the view of one group of the user sof social services- seniors. In the thesis is important charter, which described restrictive measures issues. Legislation is inadequate in this direction and even in comparison with international rules, which deals mainly with the protection of human rights. Fortunately, the situation is improving and with increasing demands on social service facility level of care is improving rapidly. In this work we find an important chapter focused on the gentle self-defense, which uses techniques of Aikido martial arts in conjunction with the restrictive measures and self- defense, so that the intervention was friendly to the client, but also the most effective. The basis, however, is the desire to avoid any physical intervention of moderate means, such as distraction, and active listening are. I attend to this topic more in in recent years and I add my lecture on this subject in Annex I, which was intended for workers in social services. Because I attend to volunteering focused on the old people till my high school years, is this study mainly about them and their view of social services. It is generally prohibited any discrimination on grounds of age, their influence on events in the society is still small, in spite of their rapidly increasing number. There are lots of obstructions senior must deal with every day, technological development goes forward by leaps and bounds and seniors lose visibility and security in this modern world. It is therefore appropriate to devote special attention to them and adapted range of social services to their specific needs. The Social Services must always maintain the dignity of the people and prevent violations of their fundamental rights. Rights are defined not only in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and the Act on Social Services, but also in the international documents. It is still a long way in front of us, but we must believe that in the end of this way we find a country, which will be able to take care of all citizens without exception and give them the opportunity to live full and meaningful life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Táňa Vlčková 691 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Táňa Vlčková 3.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Táňa Vlčková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Táňa Vlčková 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Přib 421 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 80 kB