velikost textu

Proměna názorů a postojů českých žen ve vztahu k rodině a reprodukčnímu chování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměna názorů a postojů českých žen ve vztahu k rodině a reprodukčnímu chování
Název v angličtině:
Change in Czech women´s opinions and attitudes towards family and reproducitve behaviour
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Abrhámová
Vedoucí:
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Oponent:
Mgr. Kateřina Cidlinská
Id práce:
112040
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rodina, proměna, modernizace, žena, postoj, kultura, socializace, rodinné vzory
Klíčová slova v angličtině:
Family, change, modernization, woman, attitude, culture, socialization, family patterns
Abstrakt:
Bakalářská práce „ Proměna názorů a postojů českých žen ke vztahu k rodině a reprodukčnímu chování“ je zaměřena na kvalitativní výzkum dvou generací českých žen. Výzkum byl proveden pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Dotazovány byly vždy matka a dcera z jedné rodiny, tak aby bylo možné zjistit případný mezigenerační posun v přístupu k rodině a reprodukčním strategiím. Zároveň bylo možné vysledovat, kde se rodinné vzorce přenášely z matky na dceru skrze socializaci. Otázky byly rozděleny do tří částí, první se soustředila na orientační rodinu, druhá na prokreační rodinu a třetí zahrnovala postojové otázky k rodině jakožto instituci. Všechny dcery jsou v současné době studentkami vysoké školy, tudíž byla také zkoumána úloha vysokoškolského vzdělání na podobu plánovaného rodinného cyklu. Získaná zjištění byla vztažena k době, ve které byla daná dívka či žena vychovávána. Výchovu matek poznamenal komunistický systém, zatímco dívky již vyrůstali v demokratické společnosti.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis „Change in czech women´s opinions and attitudes towards family and reproductive behaviour“ is focused on qualitative research conducted among two generations of czech women. The research technique was half structured interview. Interviews were made with mother and daugher from one family, so the possible change in approach to family and reproductive strategies could be found. It was also possible to find out, where family patterns were transmitted from mother to daugher through socialization. Questions were split into three parts, the first one was focused on the family of origin, the second one on the procreative family and the third one has included questions about attitudes towards family as an instititution. All daughters are currently college students, so college education was also examined in reference to planned life cycle. The gathered data were interpreted within the historical context. The education of mothers was influenced by communism, while girls have been growing up in democratic society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Abrhámová 290 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Abrhámová 235 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Abrhámová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Abrhámová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Cidlinská 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 242 kB