velikost textu

Mechanismy invazivity a transkripční regulace nádorových buněk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismy invazivity a transkripční regulace nádorových buněk
Název v angličtině:
Mechanisms of invasiveness and transcription regulation in cancer cells
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Ondřej Tolde, Ph.D.
Id práce:
111988
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
9. 8. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Mechanismy invazivity a transkripční regulace nádorových buněk Nádorové onemocnění má svůj původ v normálních tělních buňkách, které se vymknuly kontrole mateřského organismu. Nádorové buňky se pak mohou uvolnit z místa svého vzniku a šířit se po organismu. Pro průchod mezibuněčnou hmotou nebo vrstvou jiných buněk mohou tyto buňky využít mechanismy, které vedou k efektivnější migraci a invazivitě. Výzkum mechanizmů, které nádorové buňky využívají pro migraci, má význam pro pochopení vzniku a šíření metastáz a následně pro protinádorovou léčbu. V rámci mé disertační práce jsem se podílel na výzkumu vlastností invazivních nádorových buněk. Porovnávali jsme vlastnosti neinvazivní sarkomové buněčné linie a z ní odvozené, vysoce metastatické linie. Ukázali jsme, že buňky invazivní linie využívají améboidní způsob migrace a vykazují zvýšenou aktivitu Rho/ROCK signalizace. Na vedoucím okraji mají tyto buňky nabohacený aktin a myosin a dochází zde ke generování síly. Buňky neinvazivní linie využívají mezenchymální způsob migrace a generují sílu převážně na zatahujícím se konci. Dále jsme porovnávali buňky dvou linií odvozených od prsního karcinomu. Ukázali jsme, že invazivnější linie, odvozená od méně invazivní, vykazuje větší dynamičnost v přestavbě aktinového skeletu. Rovněž jsme u těchto linií popsali přítomnost invadopodií v místech, kde dochází k degradaci mezibuněčné hmoty. Zavedli jsme užití bezbuněčné dermis pro studium invazivních struktur nádorových buněk v třírozměrném prostředí a následně jsme provedli detailní popis invazivních struktur a jejich prostorového uspořádání. Výzkum mechanismů buněčných regulací, které mají uplatnění v nádorové biologii, zahrnuje v naší laboratoři i studium jaderných proteinů SNW. Proteiny SNW se účastní regulace transkripce a sestřihu. Ukázali jsme, že snížení množství proteinu SNW1 pomocí siRNA neovlivní akumulaci proteinu p53 během genotoxického stresu. Dále jsme ukázali, že snížení hladiny SNW1 nevede ke změně v produkci sledovaných genů, které jsou pod kontrolou proteinu p53. Naše výsledky tak naznačují, že protein SNW1 není nezbytný pro přepis/sestřih určitých stresem indukovaných genů.
Abstract v angličtině:
The mechanisms of invazivity and regulation of transcription of cancer cells Cancer originates in cells that overcome the control mechanisms of the organism. Cancer cells can be eventually released from the site of origin and spread through tissues. Cancer cells can acquire certain mechanisms that enable them to more effectively invade surrounding tissue or layers of other cells. The research on the migration of cancer cells is important for the understanding of the origin and spreading of metastases and consequently for anticancer therapy. In my Ph.D. work, I participated in the research of the properties of invasive metastatic cells. We compared non-invasive rat sarcoma cell line with a higly metastatic cell line derived from it. We showed that cells of the invasive cell line use amoeboid mode of migration, have upregulated Rho/ROCK signaling, and have accumulated actin and myosin at the leading edge. It is at the leading edge where the cells generate their traction forces. Cells of non-invasive cell line use mesenchymal mode of migration and generate forces mainly at their retracting end. We also compared two breast cancer cell lines derived from a single carcinoma. We showed that the more invasive cell line, derived from its parental line by neoplastic transformation, displayed elevated cytoskeletal dynamics. Moreover, we showed the presence of invadopodia at the sites of extracellular matrix degradation. We introduced the usage of acellular dermis for the study of invasive structures of cancer cells and described the morphology of these structures in complex three dimensional environment. In our laboratory, the research of the mechanisms of cellular regulations involved in cancer biology concerns also the study of SNW proteins that act in regulation of transcription and splicing. We showed that stress induced accumulation of p53 is resistant to SNW1 downregulation by siRNA. We also showed that p53 response genes are induced independently of SNW1 depletion. Our results indicate that SNW1 is dispensable for the transcription and splicing of certain stress induced genes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Ondřej Tolde, Ph.D. 982 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Ondřej Tolde, Ph.D. 4.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Ondřej Tolde, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Ondřej Tolde, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. 81 kB