velikost textu

Uznání žalovaného nároku a jeho fikce v občanském soudním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uznání žalovaného nároku a jeho fikce v občanském soudním řízení
Název v angličtině:
Recognition of a defendant´s claim and its fiction in a civil court proceeding
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ivana Šoljaková
Oponenti:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
111915
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této rigorózní práce jsou případy uznání žalovaného nároku v českém civilním procesu. Je zaměřena jak na skutečně učiněné uznání žalovaným, tak i na oba případy, kdy v občanském soudním řízení nastává jeho fikce. Základem práce je rozbor současné právní úpravy. Na ten pak navazuje analýza judikatury v dané oblasti a rozbor závěrů, které z ní vyplývají. Cílem je jednak komplexně zpracovat problematiku uznání a jeho fikcí a jednak poukázat na aplikační potíže, které platná právní úprava v praxi způsobuje. V návaznosti na ně se práce zaměřuje na možné způsoby jejich řešení za stávajících zákonných podmínek, jakož i na shrnutí, jakým směrem by se měla ubírat úprava de lege ferenda. Přínosem této práce tak má být soustředění maxima informací k danému tématu a spojení poznatků z oblasti teorie a soudní praxe. Práce je členěna kromě úvodu a závěru do 4 kapitol. První vymezuje obecně procesní uznání. V druhé kapitole je uznání rozebráno jako procesní úkon. Třetí kapitola pojednává o fikci uznání, nejprve ve společném úvodu a následně je samostatná část věnována fikci v důsledku nevyjádření se ke kvalifikované výzvě a druhá jako následek nedostavení se k přípravnému jednání. Poslední kapitola se zabývá zhodnocením současné úpravy a námětů de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce This doctoral paper deals with cases in which a defendant's claim is recognized in the Czech civil process. It is focused both on actually recognized claims of defendants, as well as cases, in which its fiction occurs in a civil legal proceeding. The work is based on an analysis of current legal regulations. This is followed by an analysis of the judicature in the given area and an analysis of conclusions, which arise from it. The goal, in part, is to comprehensively prepare the issue of recognition and its fiction, as well as to point out applied challenges, which the valid legal regulations lead to. In connection to them, the paper focuses on their potential means of resolution under the current legal conditions, as well as a summary of the direction in which the de lege ferenda amendment should take. As such, this paper should contribute to concentrating maximum information about the given topic and to incorporate findings from the area of theory and judicial practise. With the exception of the introduction and the conclusion, the paper is divided into 4 chapters. The first delineates general procedural recognition. The recognition is analysed in the second chapter as a procedural act. The third chapter discusses fiction of recognition, at first within the joint introduction and subsequently, an independent part deals with fiction resulting from a failure to express an opinion to a qualified challenge, and another part as the result of failure to appear to a prepared hearing. The final chapter is concerned with evaluating the current regulation and subjects of de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ivana Šoljaková 969 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ivana Šoljaková 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ivana Šoljaková 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 589 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 357 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 136 kB