velikost textu

Právní postavení německé menšiny v Československu v letech 1918 - 1939

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení německé menšiny v Československu v letech 1918 - 1939
Název v angličtině:
The legal status of the german minority in Czechoslovakia in the years 1918 - 1939
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Reindl
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Id práce:
111910
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 12. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československo – menšina – Němci – právo – zákon – nařízení – jazyk - národnost
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia - minority - Germans - right – statute – regulation - language - nationality
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce se zabývá právním postavením příslušníků národnostních menšin na území Československé republiky v letech 1918 – 1939, přičemž cílí zejména na menšinu německou, která byla nejpočetnější a nejvýznamnější národnostní menšinou v tehdejším Československu. Práce obsahuje analýzu relevantních mezinárodních smluv, právních předpisů a rozsudků nejvyšších československých soudů, které právní postavení národnostních menšin určovaly. Jejím cílem je na základě kritické analýzy právních dokumentů dospět ke konkrétním závěrům a vytvořit objektivní náhled na zkoumanou problematiku. Výsledkem výzkumu je především závěr, že Československá republika sice příslušníkům národnostních menšin poskytla poměrně široký katalog základních ústavně zaručených práv, avšak tato práva nebyla vždy zcela důsledně aplikována a nezřídka byla omezována vydáváním prováděcích právních předpisů. Klíčová slova: Československo – menšina – Němci – právo – zákon – nařízení – jazyk - národnost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the legal status of the national minorities in the territory of Czechoslovak Republic in the years 1918 – 1939 and especially focuses on the german minority, which was the largest and most important national minority in Czechoslovakia. Thesis contains the analysis of the relevant international treaties, national laws and judgments of the highest courts of Czechoslovakia, which determined the legal status of the members of national minorities. Its purpose is to reach to concrete conclusions based on critical analysis of the legal documents and form an objective view on the examined issue. The result of the research is particularly the conclusion, that although the Czechoslovak Republic provided to the members of the national minorities a relatively broad catalog of fundamental constitutional rights, these rights were not always consistently applied and were often inhibited by issuing of implementing regulations. Key words: Czechoslovakia - minority - Germans - right – statute – regulation - language - nationality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Reindl 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Reindl 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Reindl 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB