velikost textu

Dědické řízení v České republice a v Německu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dědické řízení v České republice a v Německu
Název v angličtině:
Inheritance proceedings in the Czech Republic and Germany
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Procházka
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jiří Mikeš
Id práce:
111909
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Smrt, Dědické řízení, Likvidace, Soud, Notář,
Klíčová slova v angličtině:
Death, Inheritance proceedings, Liquidation, Law court, Notary,
Abstrakt:
ABSTRAKT NÁZEV: Dědické řízení v České republice a v Německu AUTOR: Mgr. Tomáš Procházka KATEDRA / ÚSTAV : Občanského práva KONZULTANT: Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D ABSTRAKT: Tato rigorózní práce se zabývá podrobnou právní analýzou dědického řízení v České republice a v Německu. Zkoumá aktuální problematiku dědického řízení a rozdílnost obou zemí. Cílem a přínosem práce je získání znalostí a vědomostí na základě výsledků prováděných metod zkoumání. Práce je přehledně členěna do dvanácti kapitol. V závěru práce jsou shrnuty zjištěné problémy dědického řízení v obou zemích a navrženy náměty de lege ferenda. Náměty vedou k úvahám nejen o nedostatečnosti stávající úpravy, ale i o možnosti změn, které by směřovaly k pozvednutí naší právní úpravy na úroveň ostatních velkých evropských kodexů. V práci je použita současná právní úprava České republiky i Německa, odborná literatura knižní a časopisecká obou zemí, judikatura a to i judikatura vztahující se k předchozím právním úpravám, jejíž závěry jsou použitelné i v současnosti a další materiály. KLÍČOVÁ SLOVA: Smrt, Dědické řízení, Likvidace, Soud, Notář,
Abstract v angličtině:
ABSTRACT TITLE: Inheritance proceedings in the Czech republic and Germany AUTHOR: Mgr. Tomáš Procházka DEPARTMENT: Civil law SUPERVISOR: Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D ABSTRACT: This thesis is about detailed legal analysis of the probate proceedings in the Czech republic and Germany. The Thesis is examines current issues of succession and diversity of both countries. The conclusion and contribution thesis is acquisition knowledge based on the results carried out research methods. This thesis is clearly divided into twelve chapters. In conclusion summarizes the problems identified in the inheritance of both countries, and proposed suggestions de lege ferenda. Suggestions lead to consider not only the inadequacy of existing regulations, but also the possibility of changes aimed at the uplift of our legislation to the level of other major European codes. This thesis is working with law of the Czech republic and Germany, professional books and journals of both countries, case law and jurisprudence even older which is used today. KEYWORDS: Death, Inheritance proceedings, Liquidation, Law court, Notary,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Procházka 2.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomáš Procházka 4.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Procházka 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Procházka 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jiří Mikeš 547 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB