velikost textu

Odpovědnost za sportovní úrazy a její trestněprávní aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za sportovní úrazy a její trestněprávní aspekty
Název v angličtině:
Responsibility for sport´s injuries and its criminal law aspects
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Roman Koucký
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
111904
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sportovní úrazy, sportovní právo
Klíčová slova v angličtině:
sport´s injuries, sport´s law
Abstrakt:
Abstrakt (CZ) Rigorózní práce je rozdělena do dvanácti kapitol, ve kterých je postupně rozebírána problematika odpovědnosti za sportovní úrazy. V úvodu se práce zaměřuje na charakteristiku pojmu „sport“ a vztah tohoto pojmu k právním normám. Těžiště této práce spočívá ve snaze vymezit hranice odpovědnosti sportovce za sportovní úrazy. Po obecném vymezení vztahu sportu a práva se práce zaměřuje na obecné aspekty odpovědnosti za sportovní úrazy v obecném a historickém hledisku a též z hlediska pojetí této problematiky z pohledu doktrín převažujících v jednotlivých státech. V neposlední řadě se práce snaží objasnit úlohu sportovních pravidel v posuzování odpovědnosti za sportovní úrazy. Práce se v závěru snaží zjištěné poznatky aplikovat na oblast českého trestního práva a následně i zhodnotit vývoj české judikatury. V poslední kapitole se práce zaměřuje na některé obecné aspekty možné trestní odpovědnosti právnických osob za sportovní úrazy. 1
Abstract v angličtině:
Abstract (En) This rigorous thesis is split into tvelev chapters. Subsequently there are recognized topics resposibility for sport´s injuries in system general law responsibility and main in criminal law. In opening is this rigorous thesis directed at characteritstic of term „sport“ and its relationship to norms of law. After general delimiting relationship sport and law is thesis engaged in general aspects of resposibility form sport injuries in genaral and historical view and to from perspective of law doctrines predominated in main states of diferent law cultures. In not lease order this thesis is trying find the law relevant of sportś rules and their function by limiting the law responsibility for sports injuries. The thesis at the end try aplicate this knowledges to czech criminal law and follow analysys of main czech judgments. In final chapter is the thesis directed at some general aspects of possible criminal resposibility of corporations for sport injuries. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Roman Koucký 814 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Roman Koucký 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Roman Koucký 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 446 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB