velikost textu

Generálna klauzula nekalej súťaže v česko-slovenskom porovnávacom pohľade

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Generálna klauzula nekalej súťaže v česko-slovenskom porovnávacom pohľade
Název v češtině:
Generální klauzule nekalé soutěže v česko-slovenském srovnávacím pohledu
Název v angličtině:
General Clause of Unfair Competition in Czech-Slovak Comparative View
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ján Kapel
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Miloš Tomsa
Id práce:
111902
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
generálna klauzula, nekalá súťaž, dobré mravy súťaže
Klíčová slova v angličtině:
general clause, unfair competition, good competitive practices
Abstrakt:
NÁZOV PRÁCE V ČESKOM JAZYKU Generální klauzule nekalé soutěže v česko-slovenském srovnávacím pohledu NÁZOV PRÁCE V SLOVENSKOM JAZYKU Generálna klauzula nekalej súťaže v česko-slovenskom porovnávacom pohľade ABSTRAKT Účelom práce je analyzovať a zaoberať sa ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené ustanovenie predstavuje generálnu klauzulu nekalej súťaže, ktorá obsahuje tri podmienky. Tieto musia byť kumulatívne naplnené, aby mohlo byť konkrétne konanie označené ako konanie nekalosúťažné. Zároveň pri analýze jednotlivých podmienok chceme upozorniť na odlišnosti v právnej úprave v Slovenskej republike a porovnať ju s českou právnou Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá historickým vývojom práva nekalej súťaže v Európe, ale aj osobitne na území Československa, resp. Českej republiky a Slovenskej republiky po vniku samostatných štátov. V rámci tejto časti venujeme široký priestor zákonu proti nekalej súťaže z obdobia prvej Československej republiky. Druhá kapitola je venovaná všeobecným informáciám o generálnej klauzule nekalej súťaže, jej funkciám a vzťahu k špeciálnym skutkovým podstatám nekalej súťaže. Jej súčasťou je aj analýza vzťahu zákazu nekalej súťaže k špeciálnym skutkovým podstatám z pohľadu teórie práva a legislatívnej techniky. V tretej až piatej kapitole analyzujeme jednotlivé znaky, resp. podmienky generálnej klauzuly nekalej súťaže. Týmito sú konanie v hospodárskej súťaži alebo hospodárskom styku, rozpor tohto konania s dobrými mravmi súťaže a jeho spôsobilosť privodiť ujmu iným súťažiteľom, spotrebiteľom alebo ďalším zákazníkom. Nakoľko sa právo nekalej súťaže označuje aj ako sudcovské právo, pri analýze jednotlivých podmienok generálnej klauzuly používame aj rozhodnutia českých a slovenských súdov, ako aj súdov Európskej únie. V poslednej kapitole tejto práce sa venujeme generálnej klauzule nekalej súťaže v novom českom Občianskom zákonníku, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2014. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: generálna klauzula, nekalá súťaž, dobré mravy súťaže
Abstract v angličtině:
NÁZOV PRÁCE V ANGLICKOM JAZYKU General Clause of Unfair Competition in Czech-Slovak Comparative View ABSTRACT The main purpose of this thesis is to analyse and to deal with the Section 44 (1) Act No. 513/1991 Coll, Commercial Code, as amended. This provision stipulates the general clause of unfair competition, which consists of three conditions. These have to be fulfilled cumulatively to classify some conduct as unfair. Simultaneously, analyzing the conditions of general clause, we want to point out at the differences between legal regulation according to the czech Commercial Code and the Commercial Code of the Slovak Republic and compare them reciprocally. Thesis consists of six chapters. Chapter One deals with development of the unfair competition law in Europe, but particularly also on the territory of the Czech Republic and Slovak Republic. In this chapter we deal also with the Act against the unfair competition of the first Czechoslovak Republic. Second chapter offers the general information on the general clause, its function and its relation to the special subject matters of unfair competition. A component part of this chapter is an analysis of the relation of the prohibition of unfair competition to the special subject matters from the view of theory of law and the legislative technique. In the third to fifth chapter there are the analyses of three conditions of general clause. These are conduct in economic competition or in economic relation, a conflict with good competitive practices and predisposition of such conduct to cause harm to other competitors, consumers or other customers. Unfair competition law is known also as the judge law. This is the reason why decisions of the czech and slovak courts and European Union courts as well are used for analysing the conditions of general clause. In the very last chapter of this thesis we deal with the general clause of unfair competition in the new Civil Code of the Czech Republic, which is going to take into effect on January 1, 2014. KEYWORDS: general clause, unfair competition, good competitive practices
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ján Kapel 961 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ján Kapel 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ján Kapel 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Miloš Tomsa 590 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB