velikost textu

Ochrana osobnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana osobnosti
Název v angličtině:
Protection of personality
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eva Jechová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
111901
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochrana osobnosti Přirozená práva Náhrada nemajetkové újmy Náhrada újmy na zdraví Zákonná licence Hromadné sdělovací prostředky
Klíčová slova v angličtině:
Protection of personal rights Natural rights Compensation of other than proprietary loss Compensation of the bodily harm Statutory licence The mass media
Abstrakt:
Abstrakt Tématem mé rigorózní práce je problematika ochrany osobnosti. Oblast ochrany osobnosti je velmi pestrá a právem je považována za jednu z nejdůležitějších oblastí občanského práva. Osobnostní práva tvoří široký soubor práv, který vystupuje do popředí zejména ve vyspělé společnosti založené na pluralitní demokracii a svobodném trhu. Hodnoty, jež tvoří osobnost každého člověka, jsou natolik významné, že jejich ochrana plní v demokratickém právním státě nezastupitelnou roli. Tato práva zatím nejsou nikde hlouběji uceleně kodifikována a jejich právní úpravu nalézáme v různých právních předpisech, počínaje ústavněprávními předpisy, dále pak v mnoha mezinárodních smlouvách, a taktéž v občanském zákoníku, zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání, v trestním zákoně a mnoha dalších zákonech. Neopomenutelnou roli při uplatňování a ochraně osobnostních práv zaujímá judikatura. S účinností od 1.1.2014 došlo k významné změně právní úpravy mimo jiné v oblasti ochrany osobnosti, když vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ve své rigorózní práci rozebírám základní právní instituty související s ochranou osobnosti vzhledem ke změně právní úpravy provedené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále práce podrobněji rozebírá ochranu osobnosti v mediálním právu, a to i ve srovnání s právní úpravou v evropských státech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of my rigorous thesis is the issue of the protection of personality. The area of the protection of personality is very diverse and it is rightly considered one of the most important areas of civil law. Personal rights constitute a broad set of rights, which comes to the fore particularly in advanced societies based on pluralistic democracy and free markets. Values which form the personality of each person are significant enough, that their protection fulfills in the democratic state respecting the rule of law irreplaceable role. These rights to the protection of personal rights are not yet nowhere deeper comprehensively codified and their legal regulation is found in different legislation, ranging from constitutional law, as well as in many international treaties, and also in the Civil Code, the Law on Personal Data Protection, the Law on Broadcasting, Criminal Law and many other laws. Inalienable role in the promotion and protection of personal rights jurisprudence holds. With effect from 1st January 2014 there occurred a major change in legislation, inter alia, in the field of the protection of personality when became effective the Act no. 89/2012 Coll., The Civil Code. In my rigorous thesis I analyze the basic legal concepts related to protection of personality due to the change in legislation by Act no. 89/2012 Coll., The Civil Code. The thesis also examines in more detail the protection of personality in media law, even in comparison with the legislation in European countries. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Jechová 945 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eva Jechová 132 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Jechová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Jechová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB