velikost textu

Služebnosti v římském právu a v novém občanském zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Služebnosti v římském právu a v novém občanském zákoníku
Název v angličtině:
Servitudes in the Roman Law and in the new Civil Code
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Heide-Hermann
Vedoucí:
doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Oponent:
JUDr. David Falada
Id práce:
111899
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Služebnosti – reálná břemena – římské právo – občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova v angličtině:
Servitudes - Real burdens – Roman Law – Civil Code (Law No. 89/2012 Coll.)
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem této práce je srovnání ustanovení nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) týkající se služebností s vybranými ustanoveními pramenů římského práva, zejména s ustanoveními obsaženými v Justiniánových Digestech, dále pak v Justiniánových Institucích a v Gaiových Institucích. V některých případech je brán ohled na české i zahraniční civilní kodifikace, které byly ovlivněny římským právem. Relevantní ustanovení římského práva jsou v textu uvedena vždy s českým překladem (pořízeným z latinského originálu za pomoci anglického překladu) a porovnána se současným platným právem. U každého institutu je provedeno srovnání, díky němuž je patrné, nakolik je současná právní úprava odlišná od římskoprávní, zda se plně shoduje nebo jde o zcela jinak konstruovanou úpravu. Pomocí tohoto přístupu se práce snaží pojednat o nejdůležitějších otázkách souvisejících s problematikou služebností a vlastnického práva, stejně jako o otázkách, které vyvolává celkové pojetí nového občanského zákoníku.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this thesis is a comparison of the provisions of the new Czech Civil Code (Law No. 89/2012 Coll.) concernig servitudes with the selected sources of th Roman law, esp. with the Digest or Pandects of Justinian, with Institutes of Justinian and Institutes of Gaius. If it seems suitable, other national civil codifications, which were influenced by the Roman law, were taken into account. The relevant rules of Roman law are selected, quoted and translated in Czech language (using not only Latin original, but also English and French translations) and set against contemporary law. In each case shall be found out what differences exist between contemporary and Roman law and what can be considered as consistent with Roman law, what can be seen as partly agreeing and what is laid down in a different manner. By means of this approach, the most important questions related to the servitudes and property rights are covered and to the provisions of new Civil Code are assesed as a whole.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Heide-Hermann 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Heide-Hermann 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Heide-Hermann 170 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 293 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Falada 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB