velikost textu

Ab initio quantum chemical investigation of phenylacetylene complexes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ab initio quantum chemical investigation of phenylacetylene complexes
Název v češtině:
Ab initio kvantově chemická studie fenylacetylenových komplexů
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Róbert Sedlák
Id práce:
111898
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur (NMOCHEVL)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Cieľom diplomovej práce je kvantovo-chemicky vyšetriť nekovaletne: vodíkovo viazané komplexy fenyacetylénu s roznymi molekulami ako napr: voda, amoniak, metanol, metylamín, borántrimetylamín. Hlavne vysvetlit metylom indukovanú zmenu štruktúrneho motívu. V prvej kapitole sú bližsie popísané vlastnosti fenylacetylénu, hlavne jeho rozmanitosť z hľadiska možných vazbových motívov v roznych komplexoch. Druhá kapitola pojednáva o experimentálnom pozadí práce, cituje použité spektrálne metódy. Popisuje interpretáciu experimentálne pozorovaných spektier. V tretej kapitole je vysvetlená metodológia hľadania lokálnych minim na povrchu potenciálnej energie. Predstavený je koncept prechodu od interakčnej energie ku voľnej Gibbsovej energii. Kapitola obsahuje podrobný popis niektorých použitých metód, napr.: DFT-SAPT. Záverečná kapitola prezentuje získané výsledky a interpretuje prepojenie medzi experimentálnymi a teoretickými výsledkami, čo vedie k lepšiemu pochopeniu experimentálne pozorovaných skutočností.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is focused on quantum-chemistry investigation of non-covalent: hydrogen bonded complexes of phenylacetylene with various molecules: water, ammonia, methanol, methylamine, borane trimethylamine. Mainly explain methyl induced switching of the binding motif. First chapter describes properties of the phenylacetylene molecule, mainly its multifunctionality according to present binding motifs in different complexes. Chapter number two treats the experimental background of the thesis, cite used spectroscopic methods. Interpretation of experimentaly observed spectra is also presented. Third chapter shows metodology used to find local minimas at potential energy surface. Transition from interaction energy to Gibbs free energy is also presented. Chapter also include proper describtion of some of the computational methods for example: DFT-SAPT. Last chapter presents results and interprets connection between theory and experiment, which leads to better understanding of observed phenomena.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Róbert Sedlák 4.35 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Róbert Sedlák 706 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Róbert Sedlák 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Róbert Sedlák 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 119 kB