velikost textu

Vinzenz Maschek (1755 - 1831) - život a dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vinzenz Maschek (1755 - 1831) - život a dílo
Název v angličtině:
Vinzenz Maschek (1755 - 1831) - Life and Work
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Mikuláš, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Oponenti:
Mgr. Václav Kapsa
PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.
Id práce:
111894
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Vinzenz Maschek (1755-1831) – Život a dílo Abstrakt Cílem této dvoudílné disertační práce je vyhotovit monografii o životě a díle českého hudebního skladatele Vinzenze Maschka. V prvním dílu práce je Maschek představen jako virtuóz, skladatel, ředitel kůru, ale také jako člověk své doby - manžel a otec sedmnácti dětí. Druhý díl přináší tematický katalog Maschkových děl. Tento projekt navazuje na výzkum, započatý již v roce 1987. Jednotlivé kapitoly této disertační práce vznikaly v různých stádiích více než dvacetiletého bádání o daném tématu a jsou tím pochopitelně ovlivněny. Z dosavadního studia vyplývá, že Vinzenz Maschek patří k nejvýznamnějším skladatelům přelomu 18. a 19. století, a to nejen v Praze, ale též minimálně ve střední Evropě. Jeho díla, především klavírní koncerty a velké mše mimořádné umělecké úrovně by si zasloužily vydat formou kritické edice a být provozovány předními interprety. Tato práce zajisté pomůže rozšířit naši znalost o hudební tvorbě a hudebním životě v Praze resp. celé střední Evropě na konci 18. a počátku 19. století.
Abstract v angličtině:
Vinzenz Maschek (1755-1831) – Life and Work Abstract The goal of this two-volume thesis was to write a monograph about the life and work of the Czech composer Vinzenz Maschek. The first volume of the thesis presents Maschek as a virtuoso, composer, choir master as well as a man of his era – a husband and a father of 17 children. The second volume provides a thematic catalog of Maschek’s works. This project follows up on research that started in 1987. The chapters of the thesis were written in different stages of more than twenty-year research of this topic and thus reflect this fact. Current research shows that Vinzenz Maschek is one of the most prominent composers of the turn of the 19th century both in Prague and in Central Europe. His works, in particular his piano concertos and large masses of extraordinary artistic value, should be published as a critical edition and performed by foremost interpreters. The thesis will surely help to expand our knowledge about the music and music life in Prague and entire Central Europe at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Mikuláš, Ph.D. 27.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jiří Mikuláš, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Mikuláš, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Mikuláš, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Kapsa 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 75 kB