velikost textu

Kolizní úprava závazků v právu Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kolizní úprava závazků v právu Evropské unie
Název v angličtině:
Conflict of Laws in the European Union Law concerning Obligations
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
Oto Kunz
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
Id práce:
111879
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nařízení Řím I, nařízení Řím II, evropské mezinárodní právo soukromé
Klíčová slova v angličtině:
Rome I Regulation, Rome II Regulation, European Private International Law
Abstrakt:
Anotace Cílem této disertační práce je analyzovat rozhodné právo určené dle Nařízení Řím I a Nařízení Řím II a vzájemně je porovnat. Disertační práce se skládá z úvodu, čtyř částí a závěru. Část první popisuje obecné a teoretické otázky evropského mezinárodního práva soukromého (EMPS) – vysvětluje význam a metody regulace mezinárodního práva soukromého, resp. regulace soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, význam, smysl a zdroje práva a principy aplikace EMPS. Druhá část se zabývá historií vzniku, strukturou a působností Nařízení Řím I a Řím II. Třetí a čtvrtá část práce tvoří jádro disertační práce. Část třetí analyzuje právo rozhodné pro smlouvy určené dle Nařízení Řím I a pro mimosmluvní závazkové vztahy určené dle Nařízení Řím II. Zaměřuje se na zjištění práva aplikovaného na závazky, limity rozhodného práva a na další související otázky. Čtvrtá část shrnuje veškeré poznatky a ilustruje výsledky srovnání Nařízení Řím I a Nařízení Řím II.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to analyze the proper law under the Rome I Regulation and the Rome II Regulation and find out the differences and similarities between them. The thesis is composed of introduction, four parts and conclusion. The part One describes general and theoretical topics of European Private International Law (EPIL) - explains the notion and methods of regulation of Private International Law, notion, meaning, and sources of law and principles of application of EPIL. The part Two is concerned with the history of creation, structure, and scope of the Rome I and Rome II Regulations. Parts Three and Four represent the core of this thesis. The part Three analyzes the proper law of contract under the Rome I Regulation and non- contractual obligations under the Rome II Regulation. It focuses on ascertaining of the applicable law for obligations, on limits of the proper law and other related questions. Part Four summarizes all knowledge. It illustrates the results of comparison of the Rome I and Rome II Regulations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oto Kunz 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 126 kB