velikost textu

Podíly se jmenovitou hodnotou a bez jmenovité hodnoty v kapitálových společnostech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podíly se jmenovitou hodnotou a bez jmenovité hodnoty v kapitálových společnostech
Název v angličtině:
Shares with and without par value in the companies limited by shares
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Dita Komárková
Školitel:
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Oponenti:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Id práce:
111863
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Obchodní právo (OBCHODNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podíly se jmenovitou hodnotou podíly bez jmenovité hodnoty základní kapitál kapitálová společnost
Klíčová slova v angličtině:
shares with par value shares without par value share capital company limited by shares
Abstrakt:
Abstrakt Podíly se jmenovitou hodnotou a bez jmenovité hodnoty v kapitálových společnostech Rozdělování základního kapitálu do podílů o určité jmenovité hodnotě je tradičním přístupem uplatňovaným v právní úpravě kapitálových společností v angloamerickém a kontinentálním právním systému. Toto pravidlo lze považovat za součást pravidel tvorby a udržení základního kapitálu, který se postupně vyvíjel zejména v 19. století v souvislosti se snahou zajistit ochranu věřitelů a společníků obchodní společnosti. Jmenovitá hodnota původně sloužila jako ukazatel částky, kterou se společník obchodní společnosti zavázal vložit do obchodní společnosti jako protiplnění za nabytí jejího podílu. Jmenovitá hodnota zároveň sloužila k určení rozsahu odpovědnosti společníka. Na konci 19. století se ve Spojených státech amerických začala objevovat kritika vyznačování jmenovité hodnoty na podílech, která posléze vyústila v zavedení podílů bez jmenovité hodnoty. Opuštění tradičního přístupu a zakotvení koncepce podílů bez jmenovité hodnoty se stala posléze určitým trendem či fenoménem, který se v 20. století postupně rozšiřoval do dalších jurisdikcí, například Austrálie, Singapuru, Nového Zélandu, Hongkongu. Cílem této disertační práce je zhodnocení budoucnosti pravidla, podle kterého se základní kapitál rozděluje do podílů o pevně stanovené jmenovité hodnotě, resp. zhodnocení udržitelnosti koncepce podílů se jmenovitou hodnotou v novodobých společenských a ekonomických podmínkách. První kapitola se věnuje vývoji moderních společností a objevení se zvyku připisovat podílům jmenovitou hodnotu. Druhá kapitola je věnována počátkům kritiky koncepce podílů se jmenovitou hodnotou a nedostatkům, které jí byly přičítány. Třetí kapitola poukazuje na rozdílné pohledy na koncepci podílů se jmenovitou hodnotou a koncepci podílů bez jmenovité hodnoty na počátku 20. století ve Spojených státech amerických. Čtvrtá kapitola pak pojednává o vybraných jurisdikcích, které prošly rekodifikací práva obchodních společností s cílem jeho modernizace. Tato kapitola také reflektuje tam uváděné úvahy nad zavedením koncepce podílů bez jmenovité hodnoty do právní úpravy. Pátá kapitola je věnována evropské právní úpravě práva obchodních společností a jejímu pohledu na koncepci podílů bez jmenovité hodnoty. O současném pohledu na fungování koncepce podílů se jmenovitou hodnotou a koncepce podílů bez jmenovité hodnoty a jejich pozitivním vlastnostem, stejně tak o rozlišování mezi pravými a nepravými podíly bez jmenovité hodnoty a o udržitelnosti koncepce podílů se jmenovitou hodnotou v evropském měřítku je pojednáváno v šesté kapitole. Závěrečná kapitola tvoří shrnutí zajímavých postřehů ohledně aplikace těchto koncepcí a zodpovězení otázky ohledně dalšího přínosu koncepce podílů se jmenovitou hodnotou. V závěrečných pasážích práce autorka shrnuje některé své poznatky. Autorka se domnívá, že v soudobých podmínkách koncepce podílů se jmenovitou hodnotou nenaplňuje svůj původní účel. Pro stávající podnikatelské prostředí představuje ve spojitosti s dalšími pravidly tvorby a udržení základního kapitálu administrativní zátěž, resp. obchodním společnostem při výkonu jejich podnikatelské činnosti ubírá na flexibilitě. Podle názoru autorky tzv. nepravé podíly bez jmenovité hodnoty, které jsou zakotveny v evropské právní úpravě, nepřinášejí zásadní změnu ve srovnání s podíly se jmenovitou hodnotou. Pokrok v právu obchodních společností ve smyslu jeho modernizace a přizpůsobení se novodobým požadavkům přináší koncepce pravých podílů bez jmenovité hodnoty. Autorka se však nedomnívá, že v evropském měřítku koncepce pravých podílů bez jmenovité hodnoty má prostor pro širší uplatnění. Klíčová slova podíly se jmenovitou hodnotou podíly bez jmenovité hodnoty základní kapitál kapitálová společnost
Abstract v angličtině:
Abstract Shares with and without par value in the companies limited by shares Dividing share capital into shares with par value is a traditional approach which has been applied in company law in the Anglo-Saxon and the Continental legal systems. This rule is regarded as a part of the capital formation and maintenance rules which gradually developed mainly in the 19th century in connection with the aim to ensure the protection of creditors and shareholders. Par value originally served as an indicator of the amount which a shareholder was liable to contribute to the company as consideration in exchange for its share. At the same time it served as an indicator of the shareholder’s liability. At the end of the 19th century in the United States, there was growing criticism against par value ascribed to shares, which eventually led to the establishment of the concept of no-par value. The removal of the traditional approach and the establishment of the concept of no-par value has become a certain trend or phenomenon, spreading into other jurisdictions in the 20th century, e.g. Australia, Singapore, New Zealand, Hong Kong. The aim of this thesis is to evaluate the future of the rule according to which share capital is divided into shares with a fixed nominal value, or more precisely, to evaluate the sustainability of the concept of par value under current social and economic conditions. Chapter One provides an outline of the development of modern companies and the appearance of the idea to assign par value to shares. Chapter Two deals with the beginning of criticism of the concept of par value and the shortcomings which were ascribed to it. Chapter Three illustrates different views on the concept of par value and the concept of no-par value at the beginning of the 20th century in the United States. Chapter Four then describes selected jurisdictions which have gone through the recodification of company law with the aim of its modernisation. This Chapter also reflects on the considerations raised in these jurisdictions regarding putting the concept of no-par value into legislation. Chapter Five outlines the European regulation of company law and its view on the concept of no-par value. The current view of the concept of par value and no-par value and their relative positive aspects, as well as the distinction between true and untrue shares having no-par value and the sustainability of the concept of par value within the European context, is dealt with in Chapter Six. The last Chapter presents a summary of relevant findings regarding the application of these concepts and answers the question of the benefit of the concept of par value for the future. In the final passages of the thesis the author summarises some of her findings. The author considers that the concept of par value does not fulfil its original purpose in the present conditions. For the current business environment it represents an administrative burden in connection with other capital formation and maintenance rules, or more specifically, it cuts down the flexibility of companies carrying out their business. In the author’s view so called untrue shares having no-par value which are part of European legislation do not bring any essential change compared with shares having par value. Development of company law in the sense of its modernisation and adaptation to contemporary requirements, would be served by the concept of true no-par value shares. However, the author does not suppose that the concept of true no-par value shares has room for wider application within the European context. Keywords shares with par value shares without par value share capital company limited by shares
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Dita Komárková 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Dita Komárková 204 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Dita Komárková 198 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Ivanka Štenglová 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 142 kB