velikost textu

Tiskové zákonodárství ČSR v legislativním procesu a judikatuře Nejvyššího soudu v letech 1918 - 1938

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tiskové zákonodárství ČSR v legislativním procesu a judikatuře Nejvyššího soudu v letech 1918 - 1938
Název v angličtině:
Czechoslovak Press Laws in the Legislative Process and the Rulings of the Supreme Court from 1918 until 1938
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D.
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Id práce:
111862
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právní dějiny a římské právo (DEJ-RIM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cenzura – časopis – kolportáž – ochrana cti – svoboda tisku – tisk – tiskopis – tisková oprava – tiskové delikty – tiskové právo – zabavení – zadostiučinění
Klíčová slova v angličtině:
censorship – colportage – confiscation – freedom of the press – magazine – press – press law – press offences – protection of honour – publications – retractions – satisfaction
Abstrakt:
Anotace Disertační práce se zabývá tématem vývoje tiskového práva v první Československé republice, a to především legislativním procesem tiskových předpisů, resp. předpisů s tiskovým právem souvisejících, přijímaných prvorepublikovým Národním shromážděním, a dále odrazem přijatých předpisů, zejména zákona na ochranu republiky z roku 1923 a tiskové novely z roku 1924, v judikatuře prvorepublikového Nejvyššího soudu. Předkládá ucelený pohled na vývoj tiskového práva první republiky založeného na recipovaných a posléze novelizovaných rakouských a uherských právních předpisech na straně jedné a nových předpisech přijatých v době první republiky na straně druhé. Dále práce analyzuje společné rysy legislativního procesu jednotlivých tiskových předpisů a alespoň částečně roli Nejvyššího soudu při interpretaci platného práva.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation deals with the topic of development of Czechoslovak press law during the First Republic, primarily through the legislative process of press law or of legislation related to press law, adopted by the National Assembly of the First Republic, and also by the impact that adopted legislation, and in particular the Act on Protection of the Republic in 1923 and amendments of press law in 1924, had on the rulings of the Supreme Court during the First Republic. It takes a comprehensive look at the development of press law during the First Republic based on the one hand on legislation carried over from Austro-Hungarian and later amended, and on the other hand on new legislation adopted during the First Republic. The study also analyses the common features of the legislative process of individual press regulations and at least in part the role of the Supreme Court in the interpreting of valid law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D. 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D. 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB