velikost textu

Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví
Název v angličtině:
Intellectual property rights protection of computer programs, information systems and related services
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Mgr. Jindřich Kalíšek
Školitel:
prof. JUDr. Dr. iur. h. c. Jan Kříž, CSc.
Oponenti:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Vladimír Pítra
Id práce:
111860
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (OBCANSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
software, počítačový program, autorské právo, patent, ochrana
Klíčová slova v angličtině:
software, computer program, copyright, patent, protection
Abstrakt:
Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek – Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Abstrakt disertační práce 1) Disertační práce Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví se zabývá hlavními i vybranými alternativními přístupy k právní ochraně počítačových programů, informačních systémů a příbuzných softwarových služeb. 2) Cílem práce je zanalyzovat a poskytnout aktuální konzistentní informaci především o dvou hlavních mezinárodně dostupných formách právní ochrany – ochraně právem autorským a průmyslově-právní ochraně počítačových programů, koncizně popsat jejich vývoj, současný stav a klíčové právní normy (mezinárodní, unijní a národní), které je upravují. 3) Disertační práce se skládá z úvodu, devíti kapitol a závěru. Práce se dělí na čtyři celky – úvodní výklad, část autorskoprávní, část průmyslově-právní a část srovnávací a závěrečnou. 4) V úvodu se čtenář seznámí se zkoumanou problematikou a základními teoretickými východisky a tezemi práce, jsou zde popsány její cíle, použité metody a stručně rozvrženo její členění. V kapitole 1 jsou definovány základní pojmy práce (data, informace, počítačový program, software a informační systém). 5) Kapitola 2, která zahajuje část autorskoprávní, poskytuje úvod do autorskoprávní ochrany software. V kapitole jsou vysvětleny koncepční rozdíly mezi dvěma nejvýznamnějšími systémy autorského práva – kontinentálním právem autorským a copyrightem – a stručně nastíněn jejich historický vývoj. V kapitole 3 autor shrnuje vývoj a smluvní základy mezinárodního práva autorského, klíčové normy evropské právní úpravy včetně jejích recentních revizí a současný stav copyrightového systému ve Spojených státech amerických. Strana 1 z 3 Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek – Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví 6) Analýzu českého autorského práva a ochrany počítačových programů obsahuje kapitola 4 disertační práce. Tato kapitola hovoří vedle základní objektů a vazeb v rámci autorského práva o instrumentech, které nacházejí uplatnění v rámci průmyslové tvorby software, jmenovitě dílech zaměstnaneckých a kolektivních, a licencování počítačových programů (to včetně zohlednění stavu před a po rekodifikaci českého soukromého práva v roce 2014). Následující kapitola 5 popisuje ochranu software dalšími normami v tuzemském právu (právem na ochranu před nekalou soutěží, trestním a dalším) a stručně zmiňuje i aktuální stav počítačového pirátství v ČR. 7) Další část disertační práce, která se zabývá problematikou patentovatelnosti počítačových programů, zahajuje kapitola 6 disertační práce obsahující úvodní výklad, definici pojmu patent, znaků patentovatelného předmětu práv a stručný exkurz do mezinárodní smluvní normotvorby. V kapitole 7 je popsán stav průmyslově-právní ochrany počítačových programů (zejména patentové) ve světě, zejména ve Spojených státech amerických, Evropské unii (v obou případech včetně recentních snah o revizi průmyslově-právní legislativy v USA a zavedení systému jednotného evropského patentu v EU) a vybraných dalších jurisdikcích, např. v Japonsku, Jižní Koreji, Číně, Indii, Austrálii ad. 8) V následující 8. kapitole analyzuji a kriticky hodnotím výhody a negativa patentování počítačových programů, vyhodnocuji ekonomické aspekty silné průmyslově-právní ochrany software a na příkladu patentové války mezi Apple a Samsung Group popisuji systematickou zneužitelnost patentů, průmyslových vzorů a užitných vzorů pro omezování konkurence v odvětví. 9) Kapitola 9, která se závěrem tvoří komparativní část disertační práce, kriticky vyhodnocuje obě hlavní formy právní ochrany software, zabývá se jejich efektivitou a použitelností v dynamicky se rozvíjejícím softwarovém průmyslu a ve stručnosti je srovnává s některými alternativními koncepcemi této ochrany. V neposlední řadě pak kapitola sděluje názor autora na možnost třetí formy ochrany počítačových programů coby předmětů právních vztahů sui generis a shrnuje aktuální výzvy, které bude muset právní systém při ochraně počítačových programů dříve či později zohlednit (např. umělá inteligence anebo blockchain). Strana 2 z 3 Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek – Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví 10) V závěru práce jsou shrnuty poznatky autora o autorskoprávní i průmyslově-právní ochraně software coby převládajících formách zajištění práv výrobců počítačových programů a formulováno přesvědčení autora, že nejlepší formou ochrany by byla právní úprava software coby statku sui generis a že dříve či později bude muset stávající dvojkolejný systém ochrany – právě v důsledku aktuálních výzev, které do značné míry proměňují i současné vnímání software jako takového – projít podstatnou revizí. Počet znaků anotace: 4 417. Klíčová slova (5) software, počítačový program, autorské právo, patent, ochrana Strana 3 z 3
Abstract v angličtině:
Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek – Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Intellectual property rights protection of computer programs, information systems and related services Thesis Abstract 1) Dissertation thesis titled Intellectual property rights protection of computer programs, information systems and related services deals with the main legal approaches and their selected alternatives to the legal protection of computer programs, information systems and related software services. 2) The goal of the thesis is to analyse and provide the reader with consistent up-to-date information in particular on the two main forms of legal protection – copyright protection and industrial property protection of computer programs, to concisely describe their development, current status and key legal norms (international, EU and national) and that establish them. 3) The dissertation consists of an introduction, nine chapters and a conclusion. The thesis is divided into four units – introductory explanation, part of copyright law, part of industrial property (IP) law and final comparative part. 4) In the Introduction, the reader will get acquainted with the key concepts and issues elaborated in the thesis, as well as with the basic theoretical background of the thesis, its objectives, the methods used and its structure. Chapter 1 defines basic terminology of the thesis and its subject matter (data, information, computer program, software and information system). 5) Chapter 2 which commences the copyright related part of the dissertation provides an introduction to copyright protection for software. The chapter explains conceptual differences between the two most important contemporary copyright systems – continental copyright (droit d’auteur) and (Anglo-American) copyright – and briefly outlines their historical development. In Chapter 3, the development and contractual foundations of the international copyright law, the key norms of European legislation (including its recent revisions and developments), as well as the current state of the copyright system in the United States of America are explored. Strana 1 z 3 Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek – Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví 6) The analysis of Czech copyright and protection of computer programs is included in the Chapter 4 of the dissertation. This chapter, besides the basic instruments and relations in the copyright system, deals with the legal concepts that are used in industrial software production, namely employee and collective works, and licensing of computer programs (including taking into account the situation before and after the recodification of Czech private law in 2014). The following chapter 5 describes the protection of software by other legal standards in domestic law (protection against unfair competition, criminal law and other instruments) and briefly summarizes the current state of computer piracy in the Czech Republic. 7) The part of the dissertation covering the industrial property protection (in particular the issues of the patenting) of computer programs commences within the Chapter 6, which contains the introductory explanation, definition of the patent, the characteristics of the patentable subject matter and a brief excursion into the international normative contracts. Chapter 7 describes the state of the art industrial property protection of computer programs (especially by patents) in the world, especially in the United States of America, the European Union (including both recent attempts to revise US IP laws and introduce a European Uniform Patent System) and selected other jurisdictions, such as Japan, South Korea, China, India, Australia and so on. 8) In the next (8th) chapter, the advantages and disadvantages of computer programs patenting are analysed and critically evaluated, as well as the economic aspects of strong industrial software protection, and, upon the example of so-called mobile patent wars between Apple and Samsung Group, the possibility to systematic abuse of patents, designs and utility models to reduce competition in the industry is commented. 9) Chapter 9 which along with the Conclusion form the comparative part of the dissertation critically evaluates the two main forms of legal protection of software, deals with their effectiveness and usability in the dynamically developing software industry and briefly compares them with some alternative concepts of legal software protection. Last but not least, the chapter provides the author's view of the possibility of a third form of protection of computer programs as a subject of legal relations sui generis and summarizes the current challenges that the legal system pursuing to protect the computer programs effectively and properly will have to face sooner or later (e.g. artificial intelligence or blockchain). Strana 2 z 3 Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek – Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví 10) At the Conclusion of the thesis, the outcomes of the author's research on the copyright and industrial property protection of software as the dominant forms of ensuring the rights of producers of computer programs are summarized. The Conclusion also comprises the rationale of author's belief that the most efficient form of software protection would be the sui generis legal regulation of the software and that sooner or later, as result of current challenges, that inevitably shift the perception of software as such, the existing two-tier system of legal protection of software must undergo a substantial revision. Thesis Abstract Lettercount: 5 191. Keywords (5) software, computer program, copyright, patent, protection Strana 3 z 3
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Mgr. Jindřich Kalíšek 2.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Mgr. Jindřich Kalíšek 154 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Mgr. Jindřich Kalíšek 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Dr. iur. h. c. Jan Kříž, CSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Pítra 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB