velikost textu

Sledování zánětu dýchacích cest u pacientů s různými formami bronchiální obstrukceSledování ukazatelů oxidativního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu u pacientů s těžkým refrakterním astmatem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sledování zánětu dýchacích cest u pacientů s různými formami bronchiální obstrukceSledování ukazatelů oxidativního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu u pacientů s těžkým refrakterním astmatem
Název v angličtině:
Monitoring of airway inflammation in patients with various types of bronchial obstructionMonitoring of oxidative stress biomarkers in exhaled breath condensate of patients with severe refractory asthma
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Id práce:
111806
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Plicní klinika (15-422)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Sledování ukazatelů oxidativního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu u pacientů s těžkým refrakterním astmatem. Úvod: Průduškové astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest s bronchiální hyperraktivitou, na jehož patogenezi se podílí mnoho buněčných populací a jejich působků. V patogenezi astmatu hraje důležitou roli oxidativní stres, který je důsledkem působením volných reaktivních radikálů kyslíku (ROS) a dusíku (NOS) vzniklých při zánětu dýchacích cest a expozicí environmentálním škodlivinám (ozón, kouř cigaret). Produkty oxidativního stresu vedou k poškození buněčných struktur na úrovni biomembrán, proteinů a nukleových kyselin. Tíže astmatu dle literárních zdrojů koreluje s intenzitou oxidativního stresu. Cíl práce: Cílem práce bylo prokázat rozdíly v koncentracích ukazatelů oxidativního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu (KVV) mezi pacienty s těžkým refrakterním astmatem (TRA) a zdravou kontrolní skupinou. Dále jsme sledovali vztah eozinofílie periferní krve (EC), koncentrace vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO) k intenzitě oxidativního stresu. Metodika: U 40 pacientů s TRA byl proveden odběr KVV (Jaeger EcoScreen), který byl následně zpracován metodou kapalinové/plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Sledovali jsme koncentrace markerů oxidativního stresu na úrovni poškození lipidů: malondialdehyd (MDA), 4-hydroxy-trans-nonenal (HNE), 4-hydroxy- trans-hexenal (HHE), cysteinylových leukotrienů, 8-isoprostanu, dále markerů poškození proteinů: nitro-tyrosin, orto-tyrosin, chloro-tyrosin a markerů poškození nukleových kyselin: 5-hydroxymethyl uracil, 8-hydroxyguanosin a 8-hydroxy- 2’deoxyguanosin. Výsledky byly porovnávány v kontextu s markery eozinofilního zánětu (koncentrace vydechovaného oxidu dusnatého, eozinofílie periferní krve) a dalšími klinickými ukazateli. Za průkaz eozinofilního zánětu bylo považován EC>4% a FeNO≥30 ppb. Kontrolní skupinu (KS) tvořilo 19 zdravých dobrovolníků. Výsledky: Prokázali jsme statisticky výrazně vyšší hodnoty všech sledovaných markerů oxidativního stresu u TRA oproti KS (vše p<0.001). U pacientů bez perzistující EC byla zjištěna vyšší koncentrace HNE oproti pacientům s EC≤4% (48.5 vs 41.1 ng/ml, p=0.034) a vyšší koncentrace HHE oproti pacientům s EC≤4% (52.6 vs. 48.9 ng/ml, p=0.006). ROC analýza HNE prokázala při hodnotě 31,97 ng/ml 94,7% senzitivitu a 95% specificitu pro rozpoznání těžkého refrakterního astmatu (AUC 0.9895, p<0.0001). V ostatních sledovaných parametrech oxidačního stresu nebyly zaznamenány statisticky významné změny ve vztahu k EC. Koncentrace markerů v KVV neměly vztah k hodnotě FeNO ani k užívání systémové kortikoterapie, věku a BMI. Závěr: Zjistili jsme významně vyšší koncentrace markerů oxidativního stresu u TRA oproti zdravým v KS. U non-eozinofilních TRA byla zjištěna vyšší koncentrace HNE a HHE v KVV než u eozinofilních TRA. HNE a HHE jsou markery lipoperoxidace ω-6 resp. ω-3 nenasycených mastných kyselin buněčných membrán a mohou hrát roli v patogenezi non-eozinofilního TRA. Ostatní měřené parametry oxidačního stresu v KVV neměly specifický vztah k žádné z metod zjištění typu zánětu (FeNO, EC%).
Abstract v angličtině:
Summary Monitoring of airway inflammation in patients with various types of bronchial obstruction. Monitoring of oxidative stress biomarkers in exhaled breath condensate of patients with severe refractory asthma. Background: Asthma is chronic inflammatory disease associated with bronchial hyperreactivity. Various cells plays and cellular products are involved in asthma pathogenesis. Oxidative stress plays also a significant role in mechanisms of asthma via action of reactive oxygen (ROS) and nitrogen (NOS) species. These free radicals develop from inflammatory airway reaction and from exogenous exposure of air-pollution (ozone, cigarette smoke). ROS and NOS and its products cause damage of bio- membranes, proteins and nucleic acid. Several studies showed correlation of asthma severity to intensity of oxidative stress. Aim of the study: The main goal of the study was to describe differences in concentrations of various markers of oxidative stress in exhaled breath condensate of severe refractory asthma (SRA) patients and healthy controls (HC). Secondary aim was to show correlation of oxidative stress intensity to severity of eosinophilic inflammation described by peripheral blood eosinophilia or exhaled nitric oxide concentration. Methodology: We harvested exhaled breath condensate in 40 SRA patients and 19 HC according to recommended technique (Jaeger EcoScreen). Samples were studied by liquid/gas chromatography and mass spectrometry. We studied markers of oxidative damage of lipids: malondialdehyd (MDA), 4-hydroxy-trans-nonenal (HNE), 4-hydroxy- trans-hexenal (HHE), cysteinyl leukotriens, 8-isoprostane and markers of protein damage: nitro-tyrosine, orto-tyrosine, chloro-tyrosine and markers of nucleic acid damage: 5-hydroxymethyl uracil, 8-hydroxyguanosin a 8-hydroxy-2’deoxyguanosin. All results were correlated to currently used methods eosinophilic inflammation assessement (eosinophils in peripheral differential blood count (EC), exhaled nitric oxide (FeNO). Eosinophilic inflammation was considered as EC>4% and FeNO≥30 ppb. Results: We have shown statistically significantly higher concentrations of all tested oxidative stress markers in SRA vs. HC (all p<0.001). Higher concentration of HNE was found in non-eosinophilic SRA (EC<4%) versus eosinophilic SRA (48.5 vs 41.1 ng/ml, p=0.034) and similar results of HHE versus eosinophilic SRA (52.6 vs. 48.9 ng/ml, p=0.006). ROC analysis of HNE showed limit of 31,97 ng/ml as 94,7% sensitivity a 95% specificity for differentiation of SRA vs HC (AUC 0.9895, p<0.0001). Other tested markers of oxidative stress were correlated neither to EC, nor to FeNO and systemic steroid therapy, age, body-mass-index. Conclusion: We have proved significantly higher concentrations of oxidative stress markers in SRA than in HC. Non-eosinophilic SRA was associated with higher concentration of HHE and HNE, which could indicate increased lipoperoxidation of ω-6 resp. ω-3 unsaturated fatty acids. Increased lipoperoxidation could play a role in pathogenesis of noneosinophilic asthma phenotype. Other tested markers of oxidative stress were correlated neither to EC, nor to FeNO.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. 419 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. 516 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Petr Panzner, CSc. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB