velikost textu

Právní způsobilost v občanském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní způsobilost v občanském právu
Název v angličtině:
The Capacity in the Civil Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. PhDr. Tomáš Nechvátal
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
111773
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právní způsobilost, fyzická osoba, právnická osoba
Klíčová slova v angličtině:
legal capability, person, legal entity
Abstrakt:
PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST V OBČANSKÉM PRÁVU PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST V OBČANSKÉM PRÁVU Diplomová práce se soustředí na právní způsobilost v občanském právu České republiky. Téma je velmi široké. Zahrnuje právní způsobilost fyzických a právnic- kých osob. V obou případech rozlišujeme způsobilost k právům a povinnostem, způsobilost k právním úkonům a deliktní způsobilost. Člověk je základem a východiskem právního řádu. Každý má nepochybně prá- vo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost. Právní subjektivita člo- věka je jeho neomezené a nezcizitelné právo. To plyne nejen z českého občanské- ho zákoníku, ale také z Listiny základních práv a svobod a z mezinárodních dekla- rací i smluv, například ze Všeobecné deklarace lidských práv a z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Pouze duševně zdravé osoby, které dosáhly určitého věku, mají úplnou způso- bilost k právnímu jednání. Na rozdíl od právní subjektivity způsobilost člověka vlastním právním jednáním nabývat práva a povinnosti může být omezena. U ne- zletilých je tomu tak přímo ze zákona. V případě osob s dlouhodobou duševní po- ruchou se to může stát na základě rozhodnutí soudu. V současné době je okresní soud za určitých okolností dokonce oprávněn zcela zbavit člověka způsobilosti k právním úkonům. Podle návrhu nového občanského zákoníku a s ohledem na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením takový postup již nebude možný. Úmluva stanoví, že osoby se zdravotním postižením mají na rovnopráv- ném základě s ostatními způsobilost k právním úkonům ve všech oblastech života. Zbavení způsobilosti k právním úkonům by měl kromě jiných nahradit institut takzvaného podporovaného rozhodování. Deliktní způsobilost člověka závisí na jeho schopnosti rozpoznat protiprávnost svého jednání a ovládnout je. Způsobilost lidí nést právní důsledky z protiprávní- ho činu a jejich způsobilost k právnímu jednání zčásti čerpají z jistých podobných východisek, stojí však přeci jen na jiném právním základu. Právní způsobilost právnických osob se odvozuje od právní způsobilosti lidí. Nelze je však ztotožňovat. Zatímco právní subjektivita lidí je přirozeným právem, právnickým osobám ji výslovně přiznává zákonodárce. Postupně se vyvinuly dvě možné právní úpravy způsobilosti k právním úkonům u právnických osob: gene- rální, která je nyní rozšířenější, a speciální, známá též jako doktrína ultra vires. ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE
Abstract v angličtině:
PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST V OBČANSKÉM PRÁVU THE CAPACITY IN THE CIVIL LAW The diploma thesis focuses on the legal capability in the civil law of the Czech Republic. The subject matter is broad. It includes the legal capability of natural and juridical persons. In both cases we can distinguish capacity to have rights and duties, capacity to act and capacity to be liable. Human being is a fundamental base of the legal order. There is no doubt that everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law. Juridical personality of a man is unlimited and inalienable right. These rules have origin not only in the Czech Civil Code, but also in the constitutional Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the Czech Republic and international dec- larations and covenants, including The Universal Declaration of Human Rights and The International Covenant on Civil and Political Rights. Only mentally competent persons of legal age have the full legal capacity. The qualification to enter into a legal relation of minors according to law and long- time mentally ill people on the basis of judgment can be restricted. What is more, nowadays the District Court is allowed to deprive permanent disordered man of his or her legal capacity. Under the bill of new Czech Civil Code and in accor- dance with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities this proce- dure will not be possible. By convention the persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life. Among others so called supported decision making shall substitute it. Delictual capacity of a person depends on ability to identify and control his or her behaviour. The capacities to be liable and to act have common ground in part. Legal capability of artificial legal person was derived from the one of human being. However, legal entities and their legal capacity is not the same as the legal capability of men. While capacity to have rights and duties of human beings is the natural right, in case of juristic person it depends on the intent of the legislator. There are two alternatives of legal regulation of the capacity to act. General legal competence is more frequent. Ultra vires doctrine was the historical legislation. ABSTRAKT V ANGLICKÉM JAZYCE
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. PhDr. Tomáš Nechvátal 941 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. PhDr. Tomáš Nechvátal 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. PhDr. Tomáš Nechvátal 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB