velikost textu

Právní odpovědnost lékaře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní odpovědnost lékaře
Název v angličtině:
Legal liability of a doctor
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Richard Hamran
Oponenti:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
111770
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lékař. Právní odpovědnost. Zdravotní péče.
Klíčová slova v angličtině:
A Doctor. Legal Liability. Health Care
Abstrakt:
ABSTRAKT diplomová práce PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST LÉKAŘE Richard Hamran Ústředním tématem mojí práce je právní odpovědnost lékaře při výkonu jeho profese. V určitých případech se lékař v odpovědnostním vztahu ocitne jako zaměstnanec, jindy v postavení provozovatele soukromého zdravotnického zařízení. V minulosti se problematikou právní odpovědnosti lékaře z komplexního hlediska zabýval např. Štěpán, z novodobé historie lze zmínit Stolínovou s Machem. V dnešní době předmětná tematika nabývá na aktuálnosti a odborníci se čím dál víc zabývají jejími dílčími aspekty, avšak za poslední léta chybí literatura, která by pokryla tuto problematikou ve své celistvosti. I to byl jeden z motivů pro sepsání této práce. Mým cílem bylo jednak obecně přiblížit specifika jednotlivých odpovědností a dále upozornit na některé otázky související s odpovědností lékaře při poskytování zdravotní péče. Cílem však nebylo vyčerpávajícím způsobem přezkoumat všechny otázky související s odpovědností lékaře. Naopak jsem se snažil docílit uceleného přehledu jednotlivých právních odpovědností lékaře a jen některé dílčí otázky blíže rozepsat. Pokud jde o systematiku práce, je rozdělena na dvě části. V té první se snažím přiblížit medicínské právo s důrazem na problematiku odpovědnosti a jejího historického vývoje a následně se věnuji jednotlivým typům odpovědnostních vztahů lékaře. V oblasti právní odpovědnosti za výkon zdravotnického povolání odborná literatura i praxe rozlišuje nejčastěji odpovědnost trestní, občanskoprávní, pracovněprávní, správní a disciplinární. Ve druhé části se pak věnuji některým aktuálním otázkám, které souvisejí s problematikou poskytování zdravotní péče, přičemž se zaměřuji na nevyhnutelné podmínky legálnosti lékařského zákroku, problematiku příčinné souvislosti a otázku škody a její náhrady. V rámci toho přistupuji k jednotlivým problémům jak z pozice občanského, tak trestního práva, jelikož porušení povinností pří výkonu zdravotnické profese vede často k deliktní odpovědnosti jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Českou úpravu doplňuji zahraničními poznatky, které nám mohou sloužit jako inspirace pro řešení otázek dosud nevyjasněných nebo tam, kde se dosavadní řešení nejeví jako adekvátní. ***
Abstract v angličtině:
A B S T R A CT thesis LEGAL LIABILITY OF A DOCTOR Richard Hamran The purpose of my thesis is to analyse briefly the issue of legal liability of a doctor for his professional duties. Stemming form relevant legislation, the doctor owes many duties and responsibilities and his failure to obey them properly could lead to various liabilities. The aim of the paper is not to consider in a detail all the questions concerning the liability of the doctor. On the contrary, I try to outline particular kinds of the doctor’s liability in a systematic way and furthermore to scrutinize some partial issues relating thereto. The reason that led me to my research is the fact that the more human rights are recognized the more prudent and diligent the doctor must be while treating his patients. Legal approach towards medical treatment has changed over past few decades but is the society and especially affected professionals ready for this change? This thesis is divided into two parts having eight chapters altogether. Each of chapters deals with different aspects of the subject matter. The introductory chapter points out basics of the medical law and gives a brief look at the evolution of a legal approach towards the liability of the doctor during ages. The rest of the first part briefly characterizes common premises of the legal liability in general and its different sorts in respect of a doctor under Czech law system. Considering types of liability, we generally recognize criminal, civil, labour, administrative, and disciplinary kind. In the second part, I pay attention to some of the actual questions regarding provision of medical treatment. Particularly, I focus on necessary conditions to be met that a medical intervention be legal, then causal relation between malpractice and damages, and damages payable to patients. In conclusion, when summarising today’s stage of the medical law in Czech republic, I suggest that new legislation or at least some amendments thereto should be passed; solutions adopted in some foreign countries can serve as a good example.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Richard Hamran 846 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Richard Hamran 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Richard Hamran 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 616 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 143 kB