velikost textu

Mediální obraz bezdomovců ve vybraných českých médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz bezdomovců ve vybraných českých médiích
Název v angličtině:
Medial image of homeless people in selected Czech media
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Košťálová
Vedoucí:
PhDr. Sylvie Fišerová
Oponent:
Mgr. Pavla Francová
Id práce:
111649
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bezdomovectví, příčiny bezdomovectví, veřejné mínění, mediální obraz, sémiotická analýza, konstrukce mediálních obsahů
Klíčová slova v angličtině:
Homelessness, causes of homelessness, public opinion, media image, semiotic analysis, media content construction
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce s názvem „Mediální obraz bezdomovců ve vybraných českých médiích“ se zabývá konstrukcí mediálního obrazu bezdomovectví v denících MF Dnes a Hospodářské noviny v období od 1. prosince 2011 do 30. listopadu 2012. Hlavním cílem této práce je analyzovat a interpretovat vztahy mezi jednotlivými mediálními sděleními, jež se fenoménu bezdomovectví týkají. Pozornost je také zaměřena na případné odlišnosti v rámci zkoumaných periodik. Vedlejším cílem této práce je srovnat získané výsledky analýzy mediálního obrazu bezdomovců s výstupy výzkumů postojů veřejnosti k lidem bez přístřeší. Zvoleným metodickým přístupem ke zkoumání mediálního obrazu je sémiotická analýza, jedná se tedy o kvalitativní výzkum. Na základě výsledků provedené analýzy je možné konstatovat, že ve zkoumaných médiích nepřevládá žádný určitý způsob prezentace bezdomovců, tedy ani pozitivní, ani negativní. Rozdíly nebyly odhaleny ani v rámci jednotlivých deníků, Hospodářské noviny se však tomuto tématu věnují mnohem méně. MF Dnes poskytuje fenoménu bezdomovectví hlavní prostor v rámci regionálních příloh, Hospodářské noviny jsou orientovány spíše na ekonomiku a podnikání. Výsledky výzkumů veřejného mínění potvrzují, že společnost dlouhodobě zaujímá k osobám bez domova převážně negativní postoj, tyto závěry potvrdil i uskutečněný výzkum v rámci této práce. Nelze tedy souhlasit s myšlenkou, že se na tomto stavu podílejí v prvé řadě média.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis „Media Image of Homeless People in Selected Czech Media“ deals with the construction of the media image of homelessness in daily newspapers MF Dnes and Hospodářské noviny. The examined period is from 1st December 2011 to 30th November 2012. The aim of this work is to analyze and interpret the relations between particular media contents that are related to the phenomenon of homelessness. The bachelor thesis focuses on possible differences between the analyzed newspapers as well. This work also attempts to compare the media image of homeless people and the outputs of public opinion research. The methodological approach to media image interpretation is the semiotic analysis. According to the analysis results, there is no specific way (neither positive nor negative) of presenting the homeless people that would predominate in the selected newspapers. The differences were not even detected within the individual newspapers. However, Hospodářské noviny are discussing this issue far less than MF Dnes. This might be caused by the large number of regional news that MF Dnes provides every day, while Hospodářské noviny are more focused on the business and economy issues. The results of public opinion surveys revealed mostly negative attitude to homeless people, these findings were also confirmed by the research realized within this thesis. Therefore it is not possible to agree with the idea that media are primarily responsible for that situation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Košťálová 2.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Košťálová 2.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Košťálová 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Košťálová 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Sylvie Fišerová 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Francová 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 504 kB