velikost textu

Vývoj českého trhu s časopisy o mobilních komunikacích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj českého trhu s časopisy o mobilních komunikacích
Název v angličtině:
Development of the Czech mobile communications magazines market
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Ullmann
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Jan Jirků
Id práce:
111624
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
časopisy, telekomunikace, mobilní telefony, tištěná periodika, online média, internet
Klíčová slova v angličtině:
magazines, telecommunications, mobile phones, printed periodicals, online media, internet
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá časopisy, které vycházely v ČR a věnovaly se mobilním komunikacím. Jde o rozmezí let 1996 až 2011. Práce se věnuje 8 unikátním titulům, které v těchto letech vycházely. V úvodní části se věnuje vývoji telekomunikačního trhu a také trhu s mobilními telefony. Významnou část tvoří popis jednotlivých titulů, které byly vydávány. Podrobněji je rozebírán časopis Mobility, jakožto nejdéle vycházející časopis o mobilních komunikacích. K časopisu Mobility je k dispozici kvantitativní obsahová analýza. Ostatní tituly jsou čtenáři stručně představeny. U všech časopisů je také k dispozici doba vydávání, vydavatel a ukázka titulní strany časopisu. Samostatně je popisován vývoj trhu s časopisy o mobilních komunikacích ve třech časových etapách. Od roku 1996 do roku 2003, kdy vycházely jen 2 tituly, od roku 2004 do 2008, kdy vycházely všechny sledované tituly a od roku 2008 do 2011, kdy vycházel pouze časopis Mobility. Závěrečná část je věnována vývoji tištěných a online médií, a to obecně i s aplikací na téma práce. V práci je porovnáván vývoj čtenosti a velikosti publika těchto dvou platforem. Poslední kapitola je pouze o časopisu Mobility a zabývá se možnými příčinami toho, proč vydržel na trhu nejdéle.
Abstract v angličtině:
The bachelor work deals with magazines on mobile communications that were published in the Czech Republic between 1996–2011. This bachelor work focuses on 8 unique titles published during that period. The first part is devoted to the development of the telecommunication market as well as the mobile phone market. One of the important parts involves a description of the published titles. The magazine called Mobility was the longest-published magazine on mobile communication and therefore, it is discussed in more details and in addition quantitative content analysis is also provided in this study. Other titles are briefly introduced. For all magazines the additional information such as year of publishing, publisher’s name and sample of cover page is provided. The development of the market for mobile communication is described in three time periods. These periods are as follows: from 1996 to 2003 when only two titles were published, from 2004 to 2008 when all monitored titles were published, from 2008 to 2011 when only magazine Mobility was published. The final section deals with the development of printed and online media and compares the readership and audience size of these two platforms. The last chapter describes only the magazine Mobility and discusses possible reasons why this magazine stayed on the market for the longest time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Ullmann 4.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Ullmann 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Ullmann 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Jirků 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 492 kB