velikost textu

Komparace výročních zpráv vydavatelství Bauer media a Sanoma media

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace výročních zpráv vydavatelství Bauer media a Sanoma media
Název v angličtině:
Comparison of annual reports of Bauer media and Samona media publishers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Denisa Klímová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
Ing. Vladimíra Kubíčková
Id práce:
111622
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výroční zpráva, Bauer Media, Sanoma Media, firemní publikace, media jako značky, marketingová komunikace
Klíčová slova v angličtině:
Annual report, Bauer Media, Sanoma Media, corporate publication, media as brands, marketing communication
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o výročních zprávách jako nástroji účetním, finančním a marketingovém. Zabývá se použitím výročních zpráv pro účely splnění českých účetních zákonů a jako nástroj komunikační či marketingový. Právě funkce výroční zprávy jako nástroje utváření korporátní identity je v posledních letech stále častěji zmiňována a zdůrazňována. Cílem práce bylo se zaměřit také na tento fakt a zjistit, zda firmy této funkce využívají, či nikoliv. Práce popisuje základní funkce a obsah výročních zpráv se zaměřením na nejnovější trendy. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda porovnávaná vydavatelství Bauer Media a Sanoma Media využívají výročních zpráv pouze pro splnění zákonem daných povinností, či také jako marketingový nástroj, který by pomohl upevnit pozici značky. Společnosti Bauer Media a Sanoma Media byly pro porovnání vybrány z důvodu jejich mezinárodního působení a podobného postavení na českém časopiseckém trhu. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou jednak popsány základní poznatky o výročních zprávách, jednak představena obě porovnávaná vydavatelství. Část praktická se zabývá rozborem výroční zprávy vydavatelství Bauer Media a Sanoma Media za rok 2008. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky rozboru a navrženo doporučení firmám do budoucna.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the annual report as an instrument for accounting, financial and marketing purposes. It focuses on the use of annual reports as to meet the Czech accounting law and as an instrument of marketing communication. The role of the annual report as a support by forming the corporate identity is being highlighted and mentioned often over the last few years. The aim of this thesis is to focus on this fact and determine whether the companies make a use of this function or not. This work describes the basic functions and content of annual reports focusing on the latest trends. Its main objective is to discover whether the compared publishers Bauer Media and Sanoma Media use the annual reports only to fulfill the obligations imposed by law, or also as a marketing tool that would help to strengthen the brand’s position. Bauer Media and Sanoma Media were chosen for this comparison because of their international presence and a similar position in the Czech magazines market. The bachelor thesis is divided into two parts – a theoretical one and a practical one. The theoretical part first describes the basic characteristics of annual reports and both companies are introduced. The practical part deals with the analysis of annual reports of publishing houses Bauer Media and Sanoma Media in 2008. In the conclusion part, the results of the analysis are evaluated and recommendations to the companies in the future are proposed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Klímová 793 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Denisa Klímová 24.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Klímová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Klímová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Vladimíra Kubíčková 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 511 kB