velikost textu

Rekombinantní viry vakcinie určené pro nádorovou terapii; analýza biologických a biochemických vlastností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rekombinantní viry vakcinie určené pro nádorovou terapii; analýza biologických a biochemických vlastností
Název v angličtině:
Recombinant vaccinia viruses used for tumor therapy; analysis of biological and biochemical features
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Mgr. Kamila Žůrková, Ph.D.
Id práce:
111603
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
9. 8. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Virus vakcínie lze využít pro vyvolání imunitní reakce proti virem produkovanému heterolognímu proteinu a organismus tak připravit na obranu proti přirozenému producentu tohoto antigenu, např. viru nebo nádorových buněk. V naší laboratoři jsou vyvíjeny vakcíny proti nádorům způsobeným lidským papilomavirem typu 16 (HPV16). Používají se rekombinantní viry vakcínie odvozené z replikujícího se kmene P13 nebo atenuovaného MVA. Rekombinantní viry byly použity v profylaktických i terapeutických schématech léčby u myšího modelu nádorových buněk TC-1 či TC-1/A9. Rekombinanty exprimovaly papilomavirový onkogen E7 ve formě vysoce imunogenního SigE7LAMP fúzního konstruktu. Pro podporu imunitního systému byly do virů vloženy navíc i geny pro stimulační cytokiny GM-CSF nebo Flt3 ligand, které vykazují adjuvantní vlastnosti při vyvolání protinádorových odpovědí. Pro imunomodulaci nádorového mikroprostředí byly do rekombinantních virů vloženy geny pro solubilní receptory pro TGF-β, jejichž funkcí bylo snížit inhibiční vliv nádorového cytokinu TGF-β. Intratumorální či intraperitoneální podání virů vedlo ke zvýšení protinádorové odpovědi, u virů exprimujících Flt3 ligand také ke zvýšení počtu cytotoxických E7-specifických T lymfocytů. Exprese GM-CSF a Flt3 ligandu zabránila vzniku supresorových MDSC buněk, ale exprese receptoru pro TGF-β překvapivě neovlivnila počet supresorových T-regulačních lymfocytů. Dále jsme zjistili, že silná exprese Flt3 ligandu in vitro u jednoduché rekombinanty vedla ke změnám v proteinovém složení virionů. Málo glykosylovaná molekula ligandu je inkorporována do virionu, docházelo ke špatnému proteolytickému štěpení proteinů virového jádra a ke změnám v obsahu hlavních virových membránových proteinů. Virus byl inhibován při množení v buněčných kulturách krevního původu a v myších ováriích. Inhibice in vivo měla také ve srovnání s málo produkujícím virem za následek sníženou hladinu Flt3 ligandu v séru infikovaných myší.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Recombinant vaccinia virus has been used for elicitation of the immune response against expressed heterologous proteins which has led to protection of the host organisms against the agents producing that antigen (viruses, cancer cells). In our laboratory, we designed and evaluated several vaccines against cancer caused by human papillomavirus type 16 (HPV16). Vaccinia viruses derived from replication competent strain P13 or attenuated MVA were used for construction of recombinant viruses expressing HPV16-E7 in highly immunogenic fusion construct SigE7LAMP. Recombinant viruses were used both in prophylactic and therapeutic settings in mouse tumor models using TC-1 or TC-1/A9 cells. The genes encoding stimulatory cytokines GM-CSF or Flt3 ligand were inserted into the above viruses to support the immune system and to potentiate the anticancer response. Tumor microenvironment was modified using the recombinant viruses expressing both the E7 gene and soluble receptor for TGF-β which should decrease the inhibition of immune system caused by tumor TGF-β cytokine and elicit the response against tumor cells. Intratumoral or intraperitoneal administration of viruses enhanced anticancer response in mice, the viruses expressing Flt3 ligand induced the proliferation of E7- specific cytotoxic T lymphocytes. The expression of GM-CSF and Flt3 ligand prevented the formation of suppressor cells MDSC; however, the expression of receptor for TGF-β did not influence the numbers of suppressor regulatory T lymphocytes. We further determined that the strong Flt3 ligand expression by single recombinant virus led to several changes in protein composition of virions in vitro. The low-glycosylated molecule of the ligand was incorporated into virion core, proteolytical cleavage of viral proteins was incorrect and there were also changes in composition of major viral membrane proteins. The virus multiplication was affected in cell cultures derived from hematopoietic cells as well as in mouse ovaries. The attenuation of virus in vivo has led also to decreased Flt3 ligand level in serum of infected mice in comparison with other recombinant viruses expressing the cytokine.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Mgr. Kamila Žůrková, Ph.D. 5.83 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Mgr. Kamila Žůrková, Ph.D. 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Mgr. Kamila Žůrková, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Mgr. Kamila Žůrková, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. 81 kB