velikost textu

„Západní“ cizinci v normalizačním Československu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Západní“ cizinci v normalizačním Československu
Název v angličtině:
Western Foreigners Living in Czechoslovakia during the Normalization Era
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Mašková
Vedoucí:
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Id práce:
111438
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
každodennost, normalizace, orální historie, přistěhovalectví, vízová politika, zahraniční studenti, západní cizinci
Klíčová slova v angličtině:
every day life, foreign students, immigration, normalization, oral history, visa policy, western foreigners
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce na základě archivního výzkumu a rozhovorů s jedenácti narátory popisuje aspekty každodenního života západních cizinců v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Výpovědi narátorů jsou zasazeny do kontextu – zvláštní důraz je kladen na legislativu a interní předpisy převážně orgánů ministerstva vnitra, které se týkají československé vízové politiky a postavení cizinců ve vztahu k občanům Československa (sňatky) a policejnímu aparátu (rozpracování, sledování). Na základě výpovědí a archivních materiálů je možné vyvodit, že československý režim v západních cizincích nespatřoval a priori ideologické nepřátele a jejich přítomnost v Československu toleroval. Byrokratické procedury byly ovšem nastaveny tak, že bylo možné cizince důkladně kontrolovat. Obavy z neprodloužení pobytu, případně vyhoštění často vedly ty narátory, kteří chtěli v Československu žít trvale, k podvědomému vyhýbání se střetům s režimem. Všichni narátoři se k tehdejšímu režimu staví kriticky a dovedou přesně charakterizovat jeho podstatu a hlavní negativa, zároveň ale některé aspekty života v normalizačním Československu vnímají pozitivně (solidarita mezi přáteli, více volného času aj.). Klíčová slova každodennost, normalizace, orální historie, přistěhovalectví, vízová politika, zahraniční studenti, západní cizinci 2
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis based on an archive research as well as interviews with eleven interviewees describes aspects of every day routine in the lives of western foreigners in Czechoslovakia during the nineteen-seventies and eighties. Testimonies of the interviewees are set in context where a special emphasis is placed on legislation and internal regulations mostly of bodies of the Ministry of Interior concerning Czechoslovak visa policy, the status of foreigner in relation to Czechoslovakian citizens (marriages) and the police apparatus (observing, tailing and monitoring). Based on the testimonies and the archive material it can be concluded that the Czechoslovakian regime did not see the western foreigners as a priori ideological enemies and tolerated their presence in Czechoslovakia. Bureaucratic procedures, however, were set in such a fashion that the foreigners could be closely observed. A fear of not having their stay extended, resp. being expelled, often led those interviewees who wanted to live in Czechoslovakia permanently to subconsciously avoid conflicts with the regime. All interviewees are critical of the former regime and are able to accurately characterize its nature and its main negative aspects, but at the same time they perceived positively certain aspects of life in the brought-into-line Czechoslovakia (solidarity between friends, more free time, etc.). Key words every day life, foreign students, immigration, normalization, oral history, visa policy, western foreigners 3
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Mašková 672 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Mašková 139 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Mašková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Mašková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB