velikost textu

Kvalita života stomatologického pacienta se zubní náhradou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života stomatologického pacienta se zubní náhradou
Název v angličtině:
Quality of life in patients with denture
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Rajmová, DiS.
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Květa Prouzová, DiS.
Id práce:
111361
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lucie Rajmová, DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života stomatologického pacienta se zubní náhradou Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 77 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: kvalita života, stomatologie, zubní náhrada Tato bakalářská práce pojednává o kvalitě života pacientů se zubní náhradou. V teoretické části vysvětlujeme pojem „kvalita života“ a uvádíme specifické metody používané k hodnocení kvality života související s orálním zdravím. Dále se zde zaměřujeme na rozdělení zubních náhrad, správnou péči o zubní náhrady, výživové problémy u pacientů se zubní náhradou, problematiku nesnášenlivosti zubních náhrad, důležitost komunikace. V empirické části zjišťujeme kvalitu života u 100 ambulantních pacientů se zubní náhradou pomocí dotazníku OHIP 20E. Docházíme k závěru, že celkově nejhůře prožívanou oblastí je tělesné postižení. Mezi další oblasti, ve kterých pacienti pociťují obtíže, patří funkční omezení, fyzická bolest a psychologické nepohodlí. Méně problematické jsou zbylé tři oblasti: psychické postižení, sociální a zdravotní postižení, handicap.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Autor: Lucie Rajmová, DiS Institution: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, oddělení ošetřovatelství Title of the work: Kvalita života stomatologického pacienta se zubní náhradou Head of work: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Number of pages: 77 Number of enclosures: 3 Year of vindication: 2011 Key words: quality of life, dentistry, denture This thesis deals with the quality of life for patients with denture. The theoretical part explains the concept of "quality of life" and mentions the specific methods used to evaluate the quality of life related to oral health. We can also focus on the distribution of dental restorations, proper care of dentures, nutritional problems in patients with denture, dental prostheses issues of intolerance, the importance of communication. The empirical part examines the quality of life in 100 outpatients with denture using OHIP questionnaire 20E. We conclude that the whole area is the worst experience of physical handicap. Other areas in which patients experience difficulties, including: functional limitations, physical pain and psychological discomfort. Less problematic are the other three areas: psychological disability and social disability, handicap.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Rajmová, DiS. 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Rajmová, DiS. 12 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Rajmová, DiS. 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. 1.78 MB
Stáhnout Posudek oponenta Květa Prouzová, DiS. 1.3 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.41 MB