text size

Laserová ablace vysokoenergické výbušniny FOX-7: navrhovaný mechanismus rozkladu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Laserová ablace vysokoenergické výbušniny FOX-7: navrhovaný mechanismus rozkladu
Titile (in english):
Laser Ablation of FOX-7: Proposed Mechanism of Decomposition
Type:
Rigorosum thesis
Author:
RNDr. Martin Civiš, Ph.D.
Opponent:
doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Thesis Id:
111353
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute for Environmental Studies (31-550)
Study programm:
Ecology and Environmental Protection (N1601)
Study branch:
Environmental Protection (NOZP)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
21/09/2011
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Kombinací metod LIBS (Laser-induced Breakdown Spectroscopy) a SIFT-MS (Selected Ion Flow Tube Mass Spektrometry) byla studována nová vysokoenergická výbušnina FOX-7 (1,1- diamino-2,2- dinitroethylen). Metoda LIBS využívá krátkých laserových pulzů (ArF excimerový laser) jako zdroje energie ke konverzi malého množství vzorku na plazmu. Vzniklá plazma produkuje emisní záření atomárních nebo molekulárních fragmentů. SIFT-MS je nová metoda sloužící k absolutnímu kvantifikování různých produktů založená na chemické ionizaci pomocí 3 reakčních iontů a stanovuje koncentrace stopových plynů a par těkavých organických látek v reálném čase. SIFT-MS byla použita ke studiu reakčních mechanismů vzniklých molekul NO, NO2, HCN, HONO, HCHO, CH3CH2OH, a C2H2 po laserové ablaci explozivní látky FOX-7 v pevné krystalické formě. Emisní záření bylo analyzováno pomocí UV-VIS spektrometru s ICCD detektorem. Byly identifikovány spektrální čáry CN (388nm), OH (308.4 nm), NO (237.1 nm) radikálů a atomárních čar C, N a H.
Abstract:
A novel high-energy explosive material, FOX-7 (1,1-diamino-2,2-dinitroethylene), was studied using a combination of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS). The LIBS technique uses short laser pulses (an ArF excimer laser) as the energy source to convert small quantities of a sample into plasma and to induce the emission of its molecular fragments or atoms. SIFT-MS is a novel method for absolute quantification based on chemical ionization using three reagent ions, with the ability to determine concentrations of trace gases and vapors of volatile organic compounds in real time. SIFT-MS was used to study the release of NO, NO2, HCN, HONO, HCHO, CH3CH2OH, and C2H2 after laser ablation of the explosive compound FOX-7 in solid crystalline form. The radiation emitted after excitation was analyzed using a time-resolved UV-vis spectrometerwith an ICCDdetector.The electronic bands ofCN(388nm),OH(308.4 nm), andNO(237.1 nm) radicals and the atomic lines of C, N, and H were identified.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Martin Civiš, Ph.D. 373 kB
Download Attachment to the thesis RNDr. Martin Civiš, Ph.D. 2.42 MB
Download Abstract in czech RNDr. Martin Civiš, Ph.D. 80 kB
Download Abstract in english RNDr. Martin Civiš, Ph.D. 80 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 464 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 447 kB