velikost textu

Proměny obce Bohnice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny obce Bohnice
Název v angličtině:
Changes in community Bohnice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Andrea Avramopulosová
Vedoucí:
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Milena Tichá, CSc.
Id práce:
111348
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
učitelství VVP pro ZŠ a SŠ francouzský jazyk - základy společenských věd (FJ-SV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přírodní prostředí Bohnic, vznik a vývoj Bohnic, Kostel Sv. Petra a Pavla, socioekonomická situace v Bohnicích v 19. a 20. století, Psychiatrická léčebna Bohnice, Domov pro seniory Slunečnice, Sídliště Bohnice, moderní architektura v Bohnicích, současné d
Klíčová slova v angličtině:
natural environment of the Bohnice city, foundation and development, St. Paul and Peter’s church, socio-economical situation in the 19th and 20th centuries, The mental institution in Bohnice, Hospice „Slunečnice“ (the Sunflower), housing estate Bohnice, m
Abstrakt:
Práce poskytuje komplexní pohled na pražskou okrajovou obec Bohnice. Zachycuje její tvář od prvního osídlení po současnost. Při tom se zaměřuje na historické a socioekonomické události, které obec utvářely. Vzhledem k nedostatku písemných zdrojů k historické části práce a ke skutečnosti, že je obec až příliš často „redukována“ pouze na činnost Psychiatrické léčebny Bohnice, se studie zabývá především formováním obce ve 20. století, přičemž se soustředí na instituce sociální a zdravotnické péče, které jsou svým významem srovnatelné s proslulým ústavem. Práce také poskytuje informace o urbanistickém konceptu Sídliště Bohnice, včetně řešení dopravní obslužnosti v průběhu minulého století. Z tohoto období jsou také zmiňovány architektonicky zajímavé a významné stavby obce.
Abstract v angličtině:
The thesis brings a global insight into the Prague’s suburb of Bohnice. Captures the appearance since the first settlements until nowadays. Focusing mainly on both historical and socio-economical milestones, which created the city. According to the lack of written resources for the historical part of the theses and to the fact, that Bohnice are often reduced to the activities of the famous mental institution, the main target is the forming of Bohnice city in the 20th century. Concentrates on institutions of both social and health care, which can compete the famous mental institution. The thesis also supplies materials about the urban concept of the housing estate of Bohnice including the traffic solutions through the past century. Points out also outstanding architectural solitaires.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Avramopulosová 3.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Avramopulosová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Avramopulosová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milena Tichá, CSc. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 56 kB