velikost textu

Analýza a detekcia iónov s vysokou účinnosťou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza a detekcia iónov s vysokou účinnosťou
Název v češtině:
Analýza a detekce iontů s vysokou účinností
Název v angličtině:
High sensitivity analysis and detection of ions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Erik Vanko
Vedoucí:
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Id práce:
111335
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
MCP, odezva. ionty, práh diskriminátoru
Klíčová slova v angličtině:
MCP, response, ions, discriminator threshold
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce zkoumá odezvu detektoru MCP (MicroChannel Plate) a účinnost čítaní pulzů vytvořených dopadajícimi ionty různých hmotností v rozsahu používaného hmotnostního spektra počínající od 2 Da do 30 Da. Testy probíhaly na aparatuře s kryogenickou 22 - pólovou RF iontovou pastí, která se používá pro měření interakcí iontů. Po vypuštění iontů z pasti dochází k jejich detekci MCP detektorem. Po této detekci je naměřený signál zpracován diskriminátorem, jehož práh je zvolený na 10 mV. Důsledek zvoleného prahu diskriminátoru na měření je ztráta pulzů s amplitudou nižší než 10 mV. Z naměřených dat jsme porovnali procentuální ztráty pulzů pro měřené ionty a zároveň jsme odhadli horní hranici ztráty pulzů. Získané výsledky budou použity pro vyhodnocení měření na aparatuře s iontovou pastí.
Abstract v angličtině:
Abstract: This paper investigates response of the MCP (MicroChannel Plate) detector and the counting efficiency of pulses produced by ions of different masses found in the used mass spectrum starting from 2 Da up to 30 Da. Tests were performed on an apparatus with a cryogenic 22- pole RF ion trap which is used to measure ion interactions. After the ions are released from the trap, they are detected by the MCP detector. Upon detection, the measured signal is processed by a discriminator which has a threshold of 10 mV. The consequence of the chosen discriminator threshold is a loss of pulses with an amplitude of less than 10 mV. From the measured data, we compared the relative losses of pulses for the chosen ions. At the same time we estimated the upper limit of the loss of pulses. The obtained results will be used to evaluate the measurements on the apparatus with the ion trap.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Erik Vanko 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Erik Vanko 278 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Erik Vanko 275 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Dohnal, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. 153 kB