velikost textu

Cítí se být hospitalizovaný pacient dostatečně informován o léčebném procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cítí se být hospitalizovaný pacient dostatečně informován o léčebném procesu
Název v angličtině:
Does an in-patient consider himself adequately informed about his treatment process
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jaroslava Blahová
Vedoucí:
Mgr. Dana Vaňková
Oponenti:
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Bc. Hana Ulrychová
Id práce:
111125
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Bakalářská práce se zabývá informovaností hospitalizovaných pacientů. Zejména se zaměřuje na prožívání, pocity a následně pak chování pacientů, které s informovaností bezprostředně souvisí. Teoretická část přibližuje hlavní pojmy práce, jako jsou hospitalizace, geriatrický a onkologický pacient, informovanost. V praktické části jsou prezentovány výsledky jak dotazníkového šetření, tak rozhovorů, které byly realizovány na oddělení následné péče ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Cílem práce bylo zjistit, zda je potřeba informovanosti u hospitalizovaných pacientů uspokojena a jaký postoj k této otázce pacienti zaujímají.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION This bachelor thesis deals with the awareness of hospitalized patients. In particular, it focuses on the experiences, feelings and subsequently the behavior of patients that is directly related to the awareness. The theoretical part approaches the fundamental ideas such as hospitalization, a geriatric and a carcinology patient, awareness. The practical part presents results of both quest and interviews that were realized in the secondary care ward at University Hospital in Hradec Kralove. The aim of the thesis was to determine whether it is the necessity satisfied to get information in hospitalized patients, and what attitude patients to this question have.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslava Blahová 387 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaroslava Blahová 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaroslava Blahová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 799 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Hana Ulrychová 23 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.51 MB