velikost textu

Postavení všeobecné sestry ve zdravotnickém týmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení všeobecné sestry ve zdravotnickém týmu
Název v angličtině:
The position of nurses in the health care team
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Langová
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Dana Vaňková
PhDr. Alena Mellanová, CSc.
Id práce:
111098
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Jana Langová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Postavení všeobecné sestry ve zdravotnickém týmu Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 91 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: sestra, zdravotnický tým, postavení sestry, multioborová spolupráce Bakalářská práce pojednává o postavení sestry ve zdravotnickém týmu. Shrnuje vývoj pohledu na sestru a její postavení v porovnání s historickým vývojem ošetřovatelství jako oboru. Popisuje systém vzdělávání sester a rozložení kompetencí v multidisciplinárním týmu. Zdůrazňuje potřebnost efektivní komunikace a týmové spolupráce. Empirickou část práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření zaměřené na zmapování postavení současných sester a pracovní prostředí v jejich týmech. Zkoumaný vzorek tvoří všeobecné sestry pracující bez odborného dohledu v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa.
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Jana Langová Institution: Charles University of Prague Medical fakulty of Hradec Králové Institute of social medicine Title: The position of nurses in the health care team Supervisor: Mgr. Eva Vachková Pages: 91 Number of attachments: 1 Year of defence: 2011 Key words: the nurse, the health care team, the position of nurses, multitidisciplinary collaboration The bachelor’s thesis deals with the status of nurses in the health care team. It summarizes the development of view of nurse and her position in comparison with the historical development of nursing as a discipline. It describes the system of nursing education and the distribution of competencies within a multidisciplinary team. It emphasizes the need for effective communication and cooperation. The empirical part is a quantitative survey aimed at mapping the current status of nurses and working environment in their teams. The research sample consisted of nurses working without professional supervision in the hospital in Česká Lípa.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Langová 1.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Langová 239 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Langová 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Langová 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Vaňková 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Mellanová, CSc. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.51 MB