velikost textu

Obec Slavhostice na pomezí soudobých dějin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obec Slavhostice na pomezí soudobých dějin
Název v angličtině:
Municipality of Slavhostice on the Border of Contemporary History
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Kaiserová, DiS.
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Id práce:
111093
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Slavhostice, obec, 1. světová válka, 2. světová válka, hospodářská situace, regionáln dějiny,soudobé dějiny
Klíčová slova v angličtině:
Slavhostice, municipality, World War I, World War II, Regional History, economic situation, Contemporary History
Abstrakt:
Abstrakt Má diplomová práce Obec Slavhostice na pomezí soudobých dějin zachycuje historii a vývoj obce Slavhostice, ležící v Královéhradeckém kraji v okrese Jičín, v důležitých dějinných okamžicích. V době první světové války, v době meziválečné, druhé světové války a poválečné. Dále se zaměřuje na jednotlivá témata, a to na školu a děti školou povinné, na kulturní život a různé obecní spolky a hospodářskou situaci. Cílem mé práce je zobrazit spojitost, a naopak i kontrast mezi velkými a malými dějinami. Zobrazit vliv světového vývoje na chod této malé obce a zároveň ukázat, jak si žije svým vlastním životem událostem navzdory. Události v obci jsou zde vykresleny na základě kronik, účetních knih, korespondence, domovských listů, fotografií a mnoha dalších dokumentů, mapujících historii obce. Jako doplnění posloužily pak vzpomínky dvou jejích obyvatel. Měla by být přínosem pro regionální dějiny.
Abstract v angličtině:
Abstract My Thesis Municipality Slavhostice on the Border of Contemporary History shows the history and progress of the village Slavhostice lying in region Hradec Králové, district Jičín, in important historical moments. During the World War I, during the inter-war period, the World War II and post-war period. It also focuses on particular topics, school and schoolchildren, cultural life and various municipal associations and economic situation. The aim of my work is to show continuity, and vice versa the contrast between large and small history. Show the impact of global progresses to this small village and to show, a life of its own, despite the events. Events in the village are drawn based on the chronicles, accountancy, correspondence, home lists, photos and many other documents tracing the history of the village. As a supplement serve two narrations of its inhabitants. It should be a merit for Regional history.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Kaiserová, DiS. 4.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Kaiserová, DiS. 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Kaiserová, DiS. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB