velikost textu

Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou v zařízeních sociálních služeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou v zařízeních sociálních služeb
Název v angličtině:
Caring for clients with Alzheimer's disease in social services
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Hejnová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
Bc. Martina Oborníková
MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Id práce:
111052
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Jitka Hejnová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou v zařízeních sociálních služeb Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 91 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: Alzheimerova choroba, senioři, sociální služby, zařízení sociálních služeb, pracovníci v sociálních službách, všeobecné sestry, fyzioterapeuti, péče Bakalářská práce pojednává o problematice klientů s Alzheimerovou chorobou v pobytových zařízeních sociálních služeb z pohledu pracovníků těchto zařízení. Teoretická část se zaměřuje na Alzheimerovu chorobu, diagnostiku, léčbu, péči o klienty s touto chorobou v domácnosti a péči zprostředkovanou sociálními službami. Dále se zabývá typy sociálních služeb a pracovníky, kteří péči poskytují. Empirickou část tvoří výzkumné šetření ve dvou domovech pro seniory a jednom domově se zvláštním určením, který se specializuje na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou. Šetření se zúčastnilo 78 pracovníků, kteří vyjádřili názor, že běžné domovy nevyhovují péči o klienty s Alzheimerovou chorobou zejména svým stavebním uspořádáním a nevhodností soužití s ostatními klienty. Rovněž je z výzkumu patrné, že péče o klienty s demencí je velmi psychicky i fyzicky náročná v obou typech domovů. Riziko přetížení pracovníků hrozí zejména ve specializovaných domovech, kde jsou soustředěni pouze klienti s Alzheimerovou chorobou a personál tak musí být neustále ve střehu. Pracovníci označili za nutné pro svou práci vzdělávání, dále vytváření vhodných podmínek pro péči o klienty a dostatek možností relaxace. Z výsledků vyplynula doporučení, která budou dána k dispozici jednotlivým zařízením, aby napomohla zkvalitnění jejich péče a zároveň ochraně pracovníků před nadměrným přetěžováním.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Author: Jitka Hejnová Institution: Charles University in Prague, Fakulty of Medicine in Hradec Králové Institute of Social Medicine, Department of Nursing Title: Caring for clients with Alzheimer's disease in social services Superior: prof. PhDr. Jiří Mareš, Csc. Number of pages: 91 Number of attachments: 1 Year of Completion: 2011 Keywords: Alzheimer's disease, the elderly, social services, social service workers, nurses, physiotherapists, care The thesis deals with problems of clients with Alzheimer's disease in a residential social services from the perspective of employees of these facilities. The theoretical part focuses on Alzheimer's disease, diagnosis, treatment, care of clients with this disease in home care and mediated by social services. Furthermore, with the types of social services and workers who provide care. Empirical research consists of investigations into two homes for the elderly home and one special purpose, which specializes in the care of clients with Alzheimer's disease. Survey was attended by 78 staff who have expressed a view, going home that do not care clients with Alzheimer particular to its structural arrangements and the inadequacy of coexistence with other customers. It is also evident from research that the care of clients with dementia is very demanding mentally and physically in both types of homes. The risk of overload of workers at risk, particularly in special homes where they are concentrated only clients with Alzheimer's and staff must be constantly on guard. Workers identified as necessary for their job training, as well as creating favorable conditions for the care of clients and ample opportunity to unwind. The results revealed the recommendations will be made available to each facility to help improve the quality of care while protecting workers from excessive overloading.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Hejnová 562 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Hejnová 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Hejnová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Martina Oborníková 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. David Skorunka, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.52 MB