text size

Komanditní společnost

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Komanditní společnost
Titile (in english):
Limited Partnership
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Pavel Medek
Supervisor:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Opponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Thesis Id:
11100
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Business Law (22-KOBCHP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
05/11/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
komanditní společnost komanditista podíl
Keywords:
limited partnership limited partner share
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tato rigorózní práce se zabývá komplexním pojetím platné a účinné právní úpravy komanditní společnosti v právním řádu České republiky. Právě vzhledem ke způsobu právní úpravy komanditní společnosti, který zvolil zákonodárce v českém obchodním zákoníku, se u této společenstevní formy objevuje řada otevřených právních otázek, zejména v souvislosti s rozsahem analogické aplikace právní úpravy veřejné obchodní společnosti a společnosti s ručením omezeným. Cílem této práce je mimo jiné tyto otázky vymezit a poskytnout na ně s podporou dostupné odborné literatury a dostupné soudní rozhodovací praxe uspokojivé odpovědi. Po začlenění komanditní společnosti do historických souvislostí se tato rigorózní práce ve svém úvodu zabývá vymezením charakteristických rysů komanditní společnosti, koncepcí její právní úpravy a způsobem jejího založení a vzniku včetně rozboru možností prohlášení její neplatnosti soudem. Následně se práce zaměřuje na vymezení základních právních institutů komanditní společnosti, tedy vkladů společníků, základního kapitálu a podílů společníků včetně způsobů s jejich nakládáním, tedy jejich převodem, přechodem a zastavením. Samostatná kapitola je věnována právnímu postavení obou druhů společníků komanditní společnosti, zákonným požadavkům na jejich účast ve společnosti a jejich jednotlivým právům a povinnostem vyplývajícím z takové účasti. Navazující kapitoly se zabývají vnitřními vztahy komanditní společnosti, tedy zejména pravidly obchodního vedení, statutárními orgány a konečně způsoby jejího zrušení a zániku. Závěrečná kapitola pak shrnuje a stručně analyzuje vybrané právní aspekty nové právní úpravy komanditní společnosti účinné od 1.1.2014 a provádí jejich srovnání s úpravou stávající. Tato rigorózní práce podpůrně vychází z vybrané dostupné odborné literatury a to jak z monografií zaměřených přímo na téma zpracované v této práci, tak i z vysokoškolských učebnic, komentářů k obchodnímu zákoníku, publikovaných odborných článků a dostupné judikatury.
Abstract:
ABSTRACT This rigorous thesis provides a comprehensive analysis of valid and effective legal regulation of limited partnership in the law of Czech Republic. In connection to the method of legal regulation of the limited partnership chosen by the legislator in the Czech Business Code, arise numerous open legal questions, in particular related to the analogous application of the legal regulation of unlimited partnership and liability limited company. By use of the relevant literature and case law, this rigorous thesis aims to identify such open questions and find satisfactory answers to them. After the chapter focused on the historical consequences of the limited partnership, following introductory chapters concern characteristic legal features of the limited partnership, its legal regulation and methods of establishment and legal constitution of limited partnership including the alternatives of the invalidity of the limited partnership declared by court. Further parts of this rigorous thesis are focused on the basic legal instruments of the limited partnership, i.e. contributions of partners, equity capital and shares of individual partners including the forms of disposition with such shares by means of their transfer, passing on and pledge. Separate chapter describes the legal statute of individual partners of the limited partnership, legal requirements related to their participation in the limited partnership and their respective rights and obligations ensuing therefrom. The content of following chapters concerns internal relations in the limited partnership, in particular the rules of business leadership and external relations of the limited partnership, especially the legal acts of statutory bodies and finally the alternatives of the dissolution of limited partnership. Final chapter summarizes and shortly analyses particular aspects of the new legal regulation of limited partnership effective from 1st January 2014 and compares them with applicable law. The sources for this rigorous thesis were relevant law books focused either directly on its topic or textbooks, commentaries to the Czech Business code, articles and relevant case law.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Pavel Medek 742 kB
Download Abstract in czech JUDr. Pavel Medek 58 kB
Download Abstract in english JUDr. Pavel Medek 16 kB
Download Supervisor's review JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 67 kB
Download Opponent's review JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 194 kB
Download Defence's report 160 kB