velikost textu

Identificación de Turismo en el municipio de San Francisco de Sales

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identificación de Turismo en el municipio de San Francisco de Sales
Název v češtině:
Charakteristika cestovního ruchu v obci San Francisco de Sales
Název v angličtině:
Characteristics of tourism in San Francisco de Sales
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Juraj Liška
Oponent:
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Id práce:
110954
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
29. 8. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Španělština
Abstrakt:
Charakteristika cestovního ruchu v obci San Francisco de Sales, Kolumbie. /Abstrakt rigorózní práce/ Od druhé poloviny devadesátých let minulého století departamento Cundinamarca (nejvýznamnější departament Kolumbie, který představuje zázemí devítimilionového hlavního města Bogoty) vykazuje na venkově snižování produkce v primárním i sekundárním sektoru. To zapříčinilo, že od konce devadesátých let 20. století se na venkově hledá jiná ekonomická alternativa – ekoturistika, jako důležitá složka pro rozvoj venkova. V Kolumbii v posledních letech aktivní cestovní ruch prodělává úpadek. Je to způsobeno především problematickou situaci v zemi. Ale i přes ekonomickou krizi země, domácí cestovní ruch zůstává pro celou řadu obcí a měst hlavní hybnou pákou rozvoje. Předpokládá se, že v Cundinamarce v budoucnu mohou vznikat další turistická centra, která zlepší životní úroveň místních obyvatel v závislosti na plánování celostátní, regionální či lokální úrovně. Předkládaná práce je finálním výsledkem výzkumu, jehož cílem bylo podpořit plánování cestovního ruchu v obci San Francisco de Sales v departamentu Cundinamarca. Výzkum nezahrnuje jeden z fenoménů venkova v Cundinamarském kraji - druhé bydlení. Práce je rozdělena na dvě části. První část slouží jako konceptuální podpora (vývoj geografického myšlení; institucionální rámec aktivit cestovního ruchu Kolumbie; cestovní ruch jako alternativní strategie rozvoje pro venkovský sektor Kolumbie; koncepční rámec cestovního ruchu; všeobecné informace o kraji Cundinamarca, o provincii Gualivá, o obci San Francisco de Sales), která napomohla vlastnímu výzkumu. Druhá část charakterizuje hotelovou infrastrukturu a atraktivní předpoklady cestovního ruchu obce San Francisco. Poté, velmi podrobně rozebírá na základě dotazníkových šetření a interview, aktuální situaci obce. Tato část také zahrnuje SWOT analýzu - perspektivy rozvoje cestovního ruchu v obci. Závěrem jsou popsána doporučení, kterými se optimalizuje rozvoj cestovního ruchu v San Franciscu. Zpracoval: Mgr. Juraj Liška, 13/5/2011
Abstract v angličtině:
Characteristics of Tourism in San Francisco de Sales, Colombia (a doctoral thesis summary) The country areas of Departamento Cundinamarca, which creates the background of the nine-million-inhabitant capital city of Bogotá and thus represents the most important Colombian region, have shown a significantly decreasing production and effectiveness of both primary and secondary economic sector since the second half of the 20th century. Consequently, since the end of 1990s, an economic alternative has been sought in various regions of Colombia. Ecotourism, which has been found as a reasonable solution, appears to be a suitable economic alternative also for the town of San Francisco de Sales. Active tourism in Colombia, i.e. tourists coming to the country, has decreased recently as a result of the problematic situation of the country. However, despite the economic crisis, domestic tourism remains the moving force of development on both local and regional levels in many areas. This research does not include one of the significant phenomena of the Cundinamarca region countryside, i.e. “the second home“. The main purpose of this research is to identify and characterise tourism developing in the town of San Francisco. The author researches possibilities of sustainable development of the town provided by its hotel infrastructure. Furthermore, he presents some advice and practical mechanisms aimed at the improvement of the town´s planning strategy with respect to tourism. The thesis is divided into two parts. The first part serves as the conceptual support (geographical thinking development, institutional framework of tourism activities in Colombia, tourism as an alternative development strategy for the rural sector of Colombia; general information about the Cundimarca region, the Gualivá province and about the town of San Francisco de Sales). This conceptual support contributed greatly to the research itself. The second part focuses on characterizing the hotel infrastructure and attractive prerequisites of San Francisco tourism. In addition, it provides a detailed analysis of the current situation of the town, based on questionnaire surveys and interviews. Moreover, this part includes a SWOT analysis – the town´s tourism development perspectives. Finally, the thesis presents suggestions and recommendations aimed at optimum development of tourism in San Francisco. It is assumed that in the near future tourism could represent a significant source of the town´s income (due to its convenient climate and natural conditions, the proximity of the capital city, quiet surroundings etc.) The purpose of the thesis is to provide the region and the Ministry of Tourism of Colombia with practical and reliable instructions for tourism planning. Written and submitted by Mgr. Juraj Liška 13th May 2011
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Juraj Liška 476 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Juraj Liška 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Juraj Liška 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 82 kB