velikost textu

Komparace mediálního obrazu prokurátorů Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina na stránkách italského tisku před rokem 1992 a po něm

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace mediálního obrazu prokurátorů Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina na stránkách italského tisku před rokem 1992 a po něm
Název v angličtině:
Comparison of the media image of prosecutors G. Falcone and P. Borsellino in Italian press before and after the year 1992
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Šauerová
Vedoucí:
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Roman Hájek
Id práce:
110947
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Diskreditace, heroizace, mafie, italský tisk, kvalitativní analýza, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, konstrukce reality
Klíčová slova v angličtině:
Discrediting, heroization, mafia, Italian press, qualitative analysis, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, the construction of reality
Abstrakt:
Mafie a boj proti ní jsou i dnes velmi aktuálním tématem, kterému se média vždy velmi věnovala a věnují, ne vždy však v jeho případě publikované mediální obsahy dobře reflektují skutečnost a někdy pozorujeme i inklinaci k subjektivitě a předpojatosti. Na příkladu italských prokurátorů Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina je demonstrováno, jakým způsobem média vytvářela mediální obraz osob, jež se v boji proti organizovanému zločinu významně angažovaly. Falcone a Borsellino byli sicilští prokurátoři, kteří se významným způsobem zasloužili o úspěchy v boji proti mafii v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Mediální obraz obou prokurátorů se však v průběhu času výrazně měnil. Cílem bakalářské práce bylo porovnat mediální obraz obou prokurátorů vytvářený na stranách dvou italských deníků před atentáty v roce 1992 a po nich a určit případný rozdíl v přístupu vybraných titulů. Byla provedena kvalitativní analýza vybraného regionálního a celostátního tisku, jež ukázala, že před atentáty v roce 1992 byli Falcone a Borsellino v médiích kritizováni a napadáni a naopak po roce 1992 docházelo k jejich heroizaci. Mediální obsahy obou deníků byly následně navzájem porovnány, přičemž byla identifikována různá témata, na něž se jednotlivé deníky zaměřovaly.
Abstract v angličtině:
The topic of Mafia and the fight against it has always been very closely followed by media. The content of the news does not, however, always reflect the truth; sometimes we can even see an inclination to subjectivity and bias. On the example of Italian prosecutors Giovanni Falcone and Paolo Borsellino, it is shown how the media formed the medial image of people who were particularly engaged in fighting the organised crime. Falcone and Borsellino were two Sicilian prosecutors who made a significant contribution in fight against the Mafia in the 1980s and 1990s. The medial image of both prosecutors was changing over time. The goal of this thesis is to compare the medial image of both prosecutors created by two Italian daily newspapers before and after 1992 (the year of the assassination of the prosecutors) and to asses the eventual differences in the approach of these periodicals. Qualitative analysis of selected regional and national newspapers shows that before the assassinations in 1992, Falcone and Borsellino were criticized and attacked, on the other hand, after 1992, a heroization process occurred. The medial content of both periodicals have been compared and specific topics covered by each of them have been identified.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Šauerová 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Šauerová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Šauerová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Roman Hájek 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 500 kB