velikost textu

Typizační schémata dvou generací, aneb hraje při posuzování neznámých osob v každodenní realitě roli náš věk?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Typizační schémata dvou generací, aneb hraje při posuzování neznámých osob v každodenní realitě roli náš věk?
Název v angličtině:
Typing schemes of two generations, or what´s the role of our age in evaluation of strengers in everyday reality
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Baranková
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Romana Trusinová
Id práce:
110934
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sociální konstruktivismus, realita každodenního života, jazyk, typizace, kategorizace, postoje, stereotypy, předsudky, vzhled
Klíčová slova v angličtině:
Social constructivism, Reality of everyday life, language, typization, categorization, attitude, stereotypes, prejudice, visage
Abstrakt:
Abstrakt Práce je zaměřená na výzkum procesů, které naprosto přirozeně a podvědomě používáme v každodenní realitě k posuzování situací a osob. Zabývá se popsáním těchto procesů a následně zkoumáním posuzování neznámých osob v praxi především z toho hlediska, zda může být hodnocení ovlivněno věkem respondenta. Hlavním teoretickým východiskem práce je sociální konstruktivismus především proto, že k veškerým situacím a jevům v každodenní realitě zaujímáme určitý postoj už jen proto, že existují, jsou tedy konstruktem dané společnosti. Následně se práce zaměřuje na vlastní hierarchické uspořádání těchto posuzovacích procesů, jako typizace a kategorizace a z těch plynoucí zaujímání postojů. Práce především popisuje rozdíly při hodnocení neznámých osob za pomoci fotografických rozhovorů mezi dvěma věkově rozdílnými skupinami respondentů. Na základě analýzy dat se ukazuje, že věk a dokonce i pohlaví skutečně hraje roli při posuzování neznámých osob.
Abstract v angličtině:
Abstract This work´s focus is on research of processes, which we absolutely naturaly and subconsciensely use in everyday reality to evaluate people and situations. It´s conserne is describing this proces and furtheron researching the evaluation of unknown people in praxis, mostely from the point of view that evalution can be infuenced by the age of respondent. Main theoretical groung of this work is social constructivism, mostely because we have our statement towards most of all everyday situations and actions just because these exist, therefore are construct of that given society. Furtheron this work focuses on hierarchical organising of these valuating processes, as is typization and categorization and statement based on these. Most of all this work describes differences in evaluating unknown people using photographic interviews of two different age groups of respondents. Data analysis shows, that age and even sex of respondents really does matter in evaluating of unknown people.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Baranková 503 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Baranková 3.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Baranková 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Baranková 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Romana Trusinová 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 247 kB