text size

Adornova kritika masové kultury ve světle Hegelovy estetiky

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Adornova kritika masové kultury ve světle Hegelovy estetiky
Titile (in english):
Adorno's critique of mass culture in light of Hegel's aesthetics.
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Matouš Kvapil
Supervisor:
Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Opponent:
mgr Vít Horák
Thesis Id:
110928
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Sociology (23-KS)
Study programm:
Sociology (B6703)
Study branch:
Sociology and Social Anthropology (SOSA)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
18/06/2013
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
hudba, umění, kultura, estetika, masová kultura, kulturní průmysl, Hegel, Adorno
Keywords:
music, arts, culture, aesthetics, mass culture, cultural industry, Hegel, Adorno
Abstract (in czech):
Abstrakt Často se nyní hovoří o úpadku či odcizení umění, což bývá spojováno s negativními vlivy masové kultury. Tyto negativní vlivy masové kultury se snažím prozkoumat a zaměřuji se především na hudbu, k čemuž využívám především kritiku masové kultury Theodora W. Adorna, jednoho z představitelů frankfurtské školy. Podle této kritiky ztrácí hudba vlivem masové kultury svá původní určení a svůj původní účel. Získává parazitní a fetišový charakter, vytrácí se z ní všechna individualita a stává se z ní pouhé standardizované zboží strojově vytvářené pro potřeby odbytu. Zároveň ale pomocí Estetiky od G.W.F Hegela představím filozofickou koncepci umění a pokusím se nahlédnout do pravé povahy a účelu umění, jak ji Hegel popisuje. Poté zhodnotím vzájemný vztah obou koncepcí a ukážu, že charakteristiky masové kultury, jak je Adorno popisuje, jsou s pravou povahou umění neslučitelné. V závěru se pokusím poukázat na možná až příliš skeptický a rezolutní pohled, který Adorno ve své kritice prezentuje. Zkusím ukázat, že i přes negativní vlivy masové kultury je zde stále prostor pro vyšší tvorbu a stále může vznikat hudba věrná svým původním určením. Klíčová slova hudba, umění, kultura, estetika, masová kultura, kulturní průmysl, Hegel, Adorno
Abstract:
Abstract Often now talking about the decline or disaffection of arts, which is often associated with negative influences of mass culture. I try to explore these negative influences of mass culture, especially in music. For this purpose I use criticism of mass culture by Theodor W. Adorno, one of the representatives of the Frankfurt School. Music by its criticism loses its original purpose. It gets parasitic and fetish character, disappearing from it all individuality and spirituality and becomes a mere commodity made for consumption only. Through the Aesthetics by G.W.F. Hegel I will shortly introduce the philosophical conception of arts and I'll try to look into the original nature and purpose of arts, as it Hegel describes. Then I valorize the mutual relation of both conceptions and show that the characteristics of mass culture are incompatible with the true nature and purpose of arts. At the end I will try to point out perhaps too skeptical and resolute sight that Adorno in his critique presents. I will try to show that despite all the negative effects of mass culture, there is still room for a serious production and music can still be made true to its original nature and purpose. Keywords music, arts, culture, aesthetics, mass culture, cultural industry, Hegel, Adorno
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Matouš Kvapil 790 kB
Download Abstract in czech Bc. Matouš Kvapil 113 kB
Download Abstract in english Bc. Matouš Kvapil 7 kB
Download Supervisor's review Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D. 118 kB
Download Opponent's review mgr Vít Horák 283 kB
Download Defence's report 259 kB