velikost textu

Adornova kritika masové kultury ve světle Hegelovy estetiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adornova kritika masové kultury ve světle Hegelovy estetiky
Název v angličtině:
Adorno's critique of mass culture in light of Hegel's aesthetics.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matouš Kvapil
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Oponent:
mgr Vít Horák
Id práce:
110928
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hudba, umění, kultura, estetika, masová kultura, kulturní průmysl, Hegel, Adorno
Klíčová slova v angličtině:
music, arts, culture, aesthetics, mass culture, cultural industry, Hegel, Adorno
Abstrakt:
Abstrakt Často se nyní hovoří o úpadku či odcizení umění, což bývá spojováno s negativními vlivy masové kultury. Tyto negativní vlivy masové kultury se snažím prozkoumat a zaměřuji se především na hudbu, k čemuž využívám především kritiku masové kultury Theodora W. Adorna, jednoho z představitelů frankfurtské školy. Podle této kritiky ztrácí hudba vlivem masové kultury svá původní určení a svůj původní účel. Získává parazitní a fetišový charakter, vytrácí se z ní všechna individualita a stává se z ní pouhé standardizované zboží strojově vytvářené pro potřeby odbytu. Zároveň ale pomocí Estetiky od G.W.F Hegela představím filozofickou koncepci umění a pokusím se nahlédnout do pravé povahy a účelu umění, jak ji Hegel popisuje. Poté zhodnotím vzájemný vztah obou koncepcí a ukážu, že charakteristiky masové kultury, jak je Adorno popisuje, jsou s pravou povahou umění neslučitelné. V závěru se pokusím poukázat na možná až příliš skeptický a rezolutní pohled, který Adorno ve své kritice prezentuje. Zkusím ukázat, že i přes negativní vlivy masové kultury je zde stále prostor pro vyšší tvorbu a stále může vznikat hudba věrná svým původním určením. Klíčová slova hudba, umění, kultura, estetika, masová kultura, kulturní průmysl, Hegel, Adorno
Abstract v angličtině:
Abstract Often now talking about the decline or disaffection of arts, which is often associated with negative influences of mass culture. I try to explore these negative influences of mass culture, especially in music. For this purpose I use criticism of mass culture by Theodor W. Adorno, one of the representatives of the Frankfurt School. Music by its criticism loses its original purpose. It gets parasitic and fetish character, disappearing from it all individuality and spirituality and becomes a mere commodity made for consumption only. Through the Aesthetics by G.W.F. Hegel I will shortly introduce the philosophical conception of arts and I'll try to look into the original nature and purpose of arts, as it Hegel describes. Then I valorize the mutual relation of both conceptions and show that the characteristics of mass culture are incompatible with the true nature and purpose of arts. At the end I will try to point out perhaps too skeptical and resolute sight that Adorno in his critique presents. I will try to show that despite all the negative effects of mass culture, there is still room for a serious production and music can still be made true to its original nature and purpose. Keywords music, arts, culture, aesthetics, mass culture, cultural industry, Hegel, Adorno
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matouš Kvapil 790 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matouš Kvapil 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matouš Kvapil 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta mgr Vít Horák 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 259 kB