velikost textu

Efektivita predikčních trhů: případ Intradu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efektivita predikčních trhů: případ Intradu
Název v angličtině:
Efficiency of the prediction markets: case of Intrade
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Brandejs
Vedoucí:
PhDr. Martin Dózsa
Oponent:
Mgr. Daniel Benčík
Konzultant:
prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Id práce:
110916
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
neurčeno (23-N)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Predikční trh, Intrade, hypotéza predikčních trhů, prezidentské volby USA, relativní efektivita trhu, ADF test, KPSS test, volatilita
Klíčová slova v angličtině:
Prediction market, Intrade, efficiency market hypothesis, US presidental election, relative market efficiency, ADF test, KPSS test, volatility
Abstrakt:
1 Abstrakt Bakalářská práce potvrzuje hypotézu slabé tržní efektivity na politických trzích pro události na Intrade predikčním trhu, které skončily mezi 1. říjnem 2012 a 31. prosincem 2012. Tři testy jednotkového kořene, tedy ADF GLS, KPSS a Lo-Mackinlay test, prokázaly na 5% hladině významnosti, že 140 ze 191 testovaných politických událostí je slabě tržně efektivních, což odpovídá vy- soké relativní tržní efektivitě (73,3%). Testování mimopolitických trhů vykazuje znatelně nižší tržní efektivitu. Logit model zamítnul na 5% hladině významnosti předpoklad celkového obchodovaného množství akcií jako signifikantního para- metru pro odhad tržní efektivity. Klíčová slova Predikční trh, Intrade, hypotéza efek- tivních trhů, relativní efektivita trhu, ADF test, KPSS test E-mail autora David.Brandejs@seznam.cz E-mail vedoucího práce Martin@Dozsa.cz
Abstract v angličtině:
1 Abstract Bachelor thesis confirms weak market efficiency hypothesis for political events, which took place on Intrade prediction market and finished between 1. October and 31. December 2012. Three unit root tests, ADF GLS, KPSS and Lo-Mackinlay test proved on 5% confidence level, that 140 of 191 tested political events is weakly market efficient, which means high relative market efficiency (73,3%). Testing out-of-political markets shows significantly lower market efficiency. Logit model rejected on 5% confidence level the assumption, that total volume of traded shares is significant parameter for the estimation of market efficiency. Keywords Prediction market, Intrade, efficiency market hy- pothesis, relative market efficiency, ADF test, KPSS test Author’s e-mail David.Brandejs@seznam.cz Supervisor’s e-mail Martin@Dozsa.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Brandejs 541 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. David Brandejs 99.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Brandejs 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Brandejs 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Dózsa 1.62 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Benčík 4.98 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 44 kB