velikost textu

Důchodová reforma v médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důchodová reforma v médiích
Název v angličtině:
The Pension Reform in the Media
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Hánlová
Vedoucí:
PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Roman Hájek
Id práce:
110894
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Důchodová reforma, PR ve veřejném sektoru, tvorba tiskových zpráv, kvalitativní výzkum, zpravodajství v tištěných médiích.
Klíčová slova v angličtině:
Pension reform, Public sector PR, press release creation, qualitative research, news reporting in printed media.
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je zjistit, zda v analyzovaných denících dochází k odklonu informací od původního sdělení obsaženého v tiskových zprávách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Za tímto účelem analyzuji tiskové zprávy vztahující se k důchodové reformě generované v mezidobí od jejích příprav po její plánovaný schvalovací proces. Dále zkoumám a důkladně analyzuji články relevantní tomuto tématu v denících Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES a Právo. V těchto analýzách se neomezuji pouze na vyhledávání případných odlišností, ale zkoumám článek z mnoha různých hledisek, abych později byla schopna proniknout hlouběji do celé problematiky a pochopila i celkový styl reprodukce tohoto tématu vybranými deníky. V závěru této práce odpovídám na počáteční výzkumnou otázku, sumarizuji a hodnotím výsledky celého výzkumu. Na základě získaných poznatků jsem vygenerovala 2 hypotézy, které by bylo vhodné podrobit dalšímu zkoumání. Na základě pravidelností vyplynuvších z prováděných analýz jsem byla schopna i vytvořit novou typizaci novináře podle jeho stylu prezentace vzniku společensky závažného tématu.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to find whether in the analyzed newspapers there is a deviation from the original communication of information contained in the press releases of the Ministry of Labour and Social Affairs. To this end, I analyze press releases related to pension reform generated in the meantime since its preparation for its planned approval process. Further explore and analyze the relevant articles on the subject in the daily newspapers Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES a Právo. In these analyzes I'm not confined to search any difference, but researching an article from many different perspectives, I was later able to enter more deeply into whole problem and to understand the overall style of this topic in selected journals. At the end of this thesis answer the initial research question, summarize and evaluate the results of the whole research. Based on these findings, I generated two hypotheses that could be subject to further investigation. On the basis of regularity gathered from conducted analyzes I was able to create a new typing of journalists in his presentation style of socially serious subject.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Hánlová 1.66 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Hánlová 33.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Hánlová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Hánlová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Roman Hájek 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 493 kB