text size

Female labour market in Slovakia

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Female labour market in Slovakia
Title (in czech):
Ženský trh práce na Slovensku
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Katarína Vinšová
Supervisor:
Ing. Monika Martišková
Opponent:
Jitka Lešanovská
Thesis Id:
110888
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (B6201)
Study branch:
Economics (E)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/09/2013
Defence result:
Good
Language:
English
Keywords (in czech):
ženský trh práce, Slovensko, matky, stereotypy, štátna podpora
Keywords:
female labour market, Slovakia, mother, stereotypes, state promotion
Abstract (in czech):
Abstrakt Táto bakalárska práca zhŕňa postavenie žien na trhu práce na Slovensku. Následkom rôznych predsudkov a stereotypov ženy nesú tzv. Dvojité bremeno, ktoré pre nich predstavuje profesijný aj rodinný život. V tejto práci opisujeme vývoj ženských trhov práce vo svete, v Európskej Únií a aj na Slovensku. Sústreďujeme sa na jednotlivé ukazatele tohto ich zložitého postavenia a neskôr ich porovnávame s trhom práce mužov. Rozoberáme formy pomoci akou štát podporuje hlavne ich zložité postavenie vzhľadom k ich povinnostiam v domácnostiach. V neposlednom rade sa venujeme najmä ženám ako matkám. Analýzou výskumu inštitútu pre verejné otázky ukážeme signifikantné rozdiely medzi rôznymi ukazateľmi ich ekonomického postavenia. Kľúčové slová ženský trh práce, Slovensko, matky stereotypy, štátna podpora
Abstract:
Abstract This bachelor thesis summarises position of women in labour market in Slovakia. As a result of various prejudices and stereotypes women bear the so called double burden, meaning their professional and family life. In this thesis we describe the development of women’s labour market in the world, in the European Union and also in Slovakia. We focus on individual indicators of their difficult position and later their comparison with the men’s labour market. We analyse different forms of government support, especially their difficult position considering their responsibilities at home. Moreover we apply to women mainly as mothers. By research analysis of Institute for Public Affairs we will show you the significant differences between different indicators of their economic status. Keywords female labour market, Slovakia, mother, stereotypes, state promotion
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Katarína Vinšová 328 kB
Download Abstract in czech Bc. Katarína Vinšová 83 kB
Download Abstract in english Bc. Katarína Vinšová 249 kB
Download Supervisor's review Ing. Monika Martišková 284 kB
Download Opponent's review Jitka Lešanovská 209 kB
Download Defence's report 43 kB